sestdiena, 2017. gada 30. decembris

2017 - apkopojums/ 2017 - Zusammenfassung

Izrādās šim gadam nav bijis nekādu rokdarbu plānu un vēlmju - vismaz šeit uzrakstītu. Tā tie darbiņi atnāca darāmi - domājot par citu un savu prieku.
Es stellte sich heraus, dass ich keine Pläne und Wünsche für dieses Jahr  hier im Blog geschrieben habe. So kamen auch die Arbeiten - als ich über Freude für andere und für mich dachte.
Krustiņdarbi - viens liels, otrs mazāks un daži mazi. 
Die Kreuzsticharbeiten - eine große, zweite - kleiner und einige klein.
 Agrāk izšūti - šogad noformēti. 
Früher ausgestickte Motive und das Bild - in diesem Jahr fertiggestaltet.
 Radoši ar papīru un citi noformēšanas darbiņi. 
Kreativ mit Papier und andere Bastelarbeiten.
 Sadarbībā ar šujmašīnu. 
In der Zusammenarbeit mit Nähmaschine.
 No jums saņemtie rokdarbi un dāvana rokdarbu darināšanai. Bet man šķiet, ka kādu saņemto neesmu nofotografējusi. 
Die Handarbeiten und ein Geschenk für das Handarbeiten, die ich von euch bekommen habe. Aber mir scheint es, dass ich vielleicht nicht alle fotografiert habe. 
Un šeit īss darbu vēlmju saraksts jaunajam gadam:
- sašūt zīmuļu rulli(pasūtījuma darbiņš),
- izadīt sev jaku no baltās vilnas dzijas,
- turpināt izšūt asteres,
- turpināt tamborēt kvadrātiņus,
- izšūt uzdāvināto komplektu,
- izšūt motīvus apsveikuma kartītēm,
- un citi, ko vēl šeit nevar uzrakstīt uz papīra ietērpt vārdos.
Und hier eine kurze Arbeitenwunschliste für das neue Jahr:
- eine Stifterolle nähen(eine Bestellung),
- aus weißer Wolle für mich eine Jacke stricken,
- die Astern weiter aussticken,
- die Quadrate weiterhäkeln(ein UFO),
- das geschenkte
- die Motive für Grußkarten aussticken,
- .. und Anderes, was man noch nicht hier auf Papier  in Worte fassen kann.
*******
Jauku šī gada izskaņu! Laimīgu Jauno gadu!
Einen schönen Ausklang des Jahres 2017! Ein glückliches neues Jahr! 

svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Sveicieni../Grüße..

 .. Ziemassvētku vakarā!
Neskatoties uz saspringtām darba dienām, Ziemassvētki pienāca mierīgi. Jā, tas jau atkarīgs no tā, kā mēs apkārtējo uztveram.
Ziemassvētku sveicienam pievienoju pāris darbiņus Ziemassvētku noskaņās, kam varēju atlicināt laiku, un kas ir nonākuši pie saņēmējām.
 .. am Weihnachtsabend!
Trotz der gespannten Arbeitstagen, kamen Weihnachten ganz ruhig an. Ja, das hängt auch davon, wie wir um sich alles auffassen.
Dem Weihnachtsgruß lege ich einige Arbeiten in der Weihnachtsstimmung, für die ich die Zeit finden konnte, und die zu den Empfängerinnen angekommen sind.
 Aplokšņu noformēšanai izmantoju krāšņos svētku reklāmu izdevumus. Tātad reciklēju. 
Für die Ausgestaltung der Umschlagen habe ich die prachtvollen Werbungsausgaben zum Fest genutzt. Also Recycling.
Mana mazā dāvaniņa Ziemassvētku apmaiņas projektā Evijai krustduriens.lv lapā . 
Mein kleines Geschenk im Weihnachtswichtel im Forum www.krustduriens.lv( im Kreuzstichforum) für Evija.
Vienīgais apsveikums ar izšuvumu. Die einzige Karte mit Kreuzstich.

Bet šī eglīte ir kopdarbs, kas saucas "Labdarības stunda". Skolēni kopā ar skolotājiem gatavoja apsveikumus, izzāģēja, slīpēja un nokrāsoja un izrotāja eglītes, cepa kūkas, un to visu aizveda mūsu pagasta vecajiem ļaudīm, kas savas vecumdienas pavada pansionātā. Tur dāvanas tika papildinātas ar dziesmām. Šī ir manas klases eglīte.
Aber dieses Weihnachtsbaum ist eine gemeinsame Arbeit, die auch "Wohltätigkeitsunterricht" nennen kann. Die Schüler zusammen mit den Lehrer/innen haben die Weihnachtskarten gebastelt, die Weihnachtsbäume gesägt, geschliffen, bemalt und geschmückt, die Kuchen gebackt, und das alles haben sie für den alten Leute aus unserer Gemeinde gebracht, die ihr Alter im Alterheim verbringen. Dort wurden die Geschenke mit Liedern ergänzt. Dieses Weihnachtsbaum ist von meiner Klasse.
Un noslēgumā kas salds. Šos Ziemassvētku cepumus cepu pirmo reizi pēc šīs receptes.
Und zum Schluss was Süßes. Diese Plätzchen habe ich zum ersten Mal gebackt, nach diesem Rezept.

sestdiena, 2017. gada 16. decembris

Pirmās Ziemassvētku dāvanas/ Die ersten Weihnachtgeschenke

Šogad vēlējos iesaistīties Ziemassvētku dāvaniņu apmaiņas projektā, ko organizē meitenes mūsu lapiņā www.krustduriens.lv. Varbūt dāvaniņas gatavošana sanāca tāda sasteigtāka lielajā aizņemtības gūzmā. Bet darināju to no sirds, arī papildinājums tika pievienots tāds, ko man patiktu saņemt. Dāvaniņu nosūtīju. Un vakar saņēmu arī savu pārsteigumu. 
Atveru paciņu, un tur ceitas darinātie brīnumskaistie eglīšu rotājumi - izšūti, tamborēti un izrotāti.
In diesem Jahr mochte ich an dem Weihnachtswichtel auf unserer Kreuzstichseite www.krustduriens.lv teilnehmen. Vielleicht war das Geschenkbasteln für mich irgendwie stressiger in der von verschiedenen Arbeiten gefüllten Zeit. Aber ich habe es vom Herzen gemacht, auch die Beilage war so, was mir selbst gefallen würde. Mein Wichtel wurde abgeschickt. Und gestern bekam ich mein Geschenkpäckchen.
Ich öffne es, und dort finde ich von ceita gemachten wunderschönen Weihnachtsschmuck - ausgestickt, gehäkelt und geschmuckt.
 Te viss paciņas saturs. Tik dzīvespriecīgi! Hier der ganze Inhalt vom Päckchen. So lebhaft.
 Skaistie rotājumi! Der schöne Schmuck!
 Saulainas un mīkstas zeķītes. Sonnige und weiche Söckchen.
 Šo izšūto mīlīgo sveicienu saņēmu no savas vēstuļdarudzenes Aijas, viņas vaļasprieks arī ir izšūšana.
Diesen lieblichen Gruß habe ich von meiner Brieffreundin Aija bekommen, ihr Hobby ist auch das Aussticken.
 Bet šis ir ceļojis tālāk, no vācu vēstuļdraudzenes Imkes Londonā. 
Aber dieser Gruß hatte einen weiteren Weg gemacht, von meiner deuteschen Brieffreundin Imke  aus London.
 Skaistajiem, no dažādām pasaules daļām nākušajiem apsveikumiem jābūt aplūkojamiem visu svētku laiku! Tālāko sveicienu šobrīd vairāk.
Die schönen Grußkarten, die von verschiedenen Weltteilen gekommen sind, sollen die ganze Festzeit besichtigt werden! Die aus weiteren Ländern sind heute mehr.

svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Pabeigts un iesākts/ Beendet und angefangen


Pabeigts - sašūts un noformēts Nikolaja zābaciņš mazākajam brālītim. Motīvs bija izšūts jau pirms pagājušā gada Nikolaja dienas, bet netika līdz noformēšanai. Tagad abiem brālīšiem šeit lielajam brālim - katram savs Nikolaja dienas zābaciņš, lai būtu kur ielikt Nikolaja dienas našķus un laba vēlējumus.
Beendet - zusammengenäht und gestaltet Nikolausstiefel für den kleineren Bruder. Das Motiv habe ich schon im vorigen Jahr ausgestickt, aber es kam nicht zur Fertigstellung. Jetzt haben beide Brüder jeder sein eigenes Stiefelchen - hier für den älteren Bruder, wo man Nikolaustagsüßigkeiten und die guten Wünsche den Platz finden.
Iesākts jauns darbs, bez steigas, bet līdz nākamās vasaras augustam
Eine neue Arbeit angefangen, ohne Eile, aber bis zum nächsten August

šādai bildei vajadzētu būt gatavai.
solches Bild sollte fertig sein.
RIOLIS dizains.
Design von RIOLIS.
Un nākamais darbs arī sagatavots - dāvana no vēstuļdraudzenes un čaklas rokdarbnieces. Paldies Aija par šo krāšņo un vasarīgo bildi!
Und die nächste Arbeit ist auch fertig für das Aussticken - das Geschenk von meiner Brieffreundin und auch tüchtiger Handarbeiterin. Danke Aija für dieses prachtvolle und sommerliche Bild!

Lai 1. Adventes gaisma ved pa mierīgu Ziemassvētku gaidīšanas ceļu!
Führe das Licht der 1. Advent uns eines ruhigen Weg zu Weihnachten!


svētdiena, 2017. gada 26. novembris

2xBINGO

Tātad rudens rokdarbu bingo beidzu ar 2 BINGO!
Also beende ich das Herbsthandarbeitenbingo mit 2 BINGO!
Pēdējie lauciņi
 - kaut ko salāpīt vai salabot
Mani ziedu svārki jau labu laiku gaidīja, kad es izārdīšu pairušo svārku apmali un nošūšu. Tad nu pateicoties spēlei saņēmos.
Die letzten Felder
- etwas flicken oder reparieren
Mein Blumenrock wartete schon lange darauf, als ich auseindergegangenen Rand aufrenne und neue Naht abnähe. So dank dem Spiel habe ich mich zusammengenommen.

 - uztaisīt kaut ko miglas pelēku
Staigājot gar tējas sēnes burku, biju novērojusi, ka vāciņš nav īsti labs - ik pa laikam mainījām papīra salveti, kas krita nost. Tātad vāciņam bija jābūt elpojošam. Zināju, ka man ir šāda pelēka kanva, no kā es varētu pašūt vāciņu. Bet - atverot audumu maisiņu, atradu, ka man ir šis auduma gabaliņš ar izšuvumu. Apšuvu maliņu ar slīpā diega lentīti un tad piešuvu mežģīnīti.
- etwas Nebelgraues handarbeiten
Immer, wenn ich an mein Glas mit Teepilz vorbeiging, dachte, dass es einen besseren Deckel bräuchte, wir haben die Papierserviete gewechselt, die herunterfiel. Also der Dechel sollte atmend sein. Ich wusste, dass ich einen grauen Stoff habe, daraus ich den Deckel nähen könnte. Aber - als ich den Stoff gefunden hatte, fand ich ein Stück dieses Stoffes mit dem Ausstichmotiv. Den  Saum habe ich mit Schrägband genäht, dann habe ich die Spitze angenäht.


2xBINGO
1.bingo- Bingo 1
1 - etwas für einen lieben Menschen tun
2 - etwas mit Papier machen
3 - etwas für sich selbst tun
4 - etwas Nebelgraues handarbeiten
5 - ein großes Projekt in Angriff nehmen
2.bingo/ Bingo 2
1 - etwas sticken
2 - mit anderen gemeinsam kreativ sein
3 - etwas für sich selbst machen
4 - etwas flicken oder reparieren
5 - ein UFO beenden
Spēlē piedalījos ar lielu prieku. Darbus speciāli spēlei neplānoju, bet izspēlēju to, ko pašlaik darīju, izņemot pēdējos divus lauciņus. Par tiem piedomāju, lai izspēlētu, bet arī centos pielāgot, kas šobrīd nepieciešams. Visu izspēlēto lauciņu apraksti iepriekšējās ziņās.
Am Spiel habe ich mit großer Freude teilgenommen. Die Handarbeiten habe ich nicht speziell geplant, aber mit aktuellen Arbeiten ausgespielt, außer der zwei letzten Felder. Darüber habe ich nachgedacht, um sie zu spielen, aber versuchte auch anpassen, was nützlich wäre. Beschreibungen allen ausgespielten Felder in vorherigen Posten.
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/finisa-taisne-in-der-finischrunde.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/jauna-dzives-gada-darbi-die-arbeiten.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/pa-druscinai-ein-klein-wenig.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/10/spele-turpinas-das-spiel-geht-weiter.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/09/rudens-rokdarbi-spele-un-labie-darbi.html
sestdiena, 2017. gada 25. novembris

Finiša taisnē/ In der Finischrunde

Turpinu spēlēt rokdarbu bingo!
Ich spiele Handarbeitsbingo weiter!
- iesākt jaunu lielu rokdarbu (izšuvums izmēra ziņā varbūt nebūs tik ļoti liels  - 156x200 krustiņi, bet tā kā šuju uz smalkāka auduma nekā ieteikts, un ir 22 krāsas, no kurām 12 ir jauktās, kā arī 3 dažāda biezuma krustiņi - gan  ar vienu diegu, gan diviem, gan trīs un noslēgumā atpakaļdūriens - gana daudz, tātad darbs būs LIELS)
- rokdarboties, dzerot karstu šokolādi (jāatzīstas, ka šokolāde kā dzēriens man tik labi neiet pie sirds, tad labāk tīra manta,  un tad es atcerējos, vēl manā jaunībā Jēkabpilī - tolaik Ļeņina ielā ( šobrīd, protams, Brīvības iela) bija kafejnīca, kur gatavoja karstu šokolādi un tur bija garšīgas magoņmaizīes, arī ejot gar šo kafejnīcu varēja našķoties no smaržas vien),
- ein großes Projekt in Angriff nehmen (die Aussticharbeit wird vielleicht nicht so groß nach dem Maß sein - 156x200 Kreuzstiche, da ich aber auf feinerem Stoff  sticke als vorgeschlagen ist, und man muss 22 Farben verwenden, von denen 12 gemischte sind, auch drei Kreuzstichdicken - mit einem Garn, mit zwei Garnen, mit drei Garnen und dann am Ende noch Backstitch - genügend viel, also die Arbeit wird GROß sein)
 - bei heißer Schokolade handarbeiten (ich muss gestehen, die Schokolade als Getränk ist nicht so meins, lieber dann essen, aber hier kam mir die Erinnerung über ein Cafe aus meiner Kindheit und noch Jugend, die in meiner Kreisstadt war, da wurde heiße Schokolade vorbereitet und da gab es schmackhafte Mohnbrötchen, auch wenn mein am Cafe vorbei ging, konnte man sogar nur vom Duft sich naschen),
 - kaut ko darīt ar papīru - noformēju dāvanu maisiņu, gaviļnieks ir viens, vārda dienas gandrīz nedēļas intervālā, šeit var runāt arī par reciklēšanas darbiņu ;)
- etwas mit Papier machen, und hier sind zwei Arbeiten 
- ich habe Geschenkbeutel gestaltet, das Namenstagskind ist ein, abet mit zwei Namen, die beide fast in einer Woche sind, hier kann ich auch über Recycling sprechen ;)

 - noformēju apsveikuma kartiņu, izmantoju jau iepriekš izšūtu rozīti - tagad pienāca laiks to izmantot - vēl novembra jubilārei.
- ich habe eine Grußkarte gestaltet, mit einem vorher gesticktem Röschen - jetzt kam die Zeit es zu verwenden - für ein Novemberkind.

Spēle ir izgājusi finiša taisnē. Varētu izveidoties trīs BINGO, bet būs, ļoti ceru, vismaz viens. Bet - kā jūs domājat, kurš?
Das Spiel geht in die Finischrunde. Man könnte drei BINGO sich bilden, aber, es wird, hoffentlich wenigstens eins sein. Aber, was meint ihr - welches?

trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Jaunā dzīves gada darbi/ Die Arbeiten des neuen Lebensjahres

Mans sārtais eņģelis - tikko pabeigts, vēl priekšā vanna un gludināšana. Ilgi tapa, no pagājušās vasaras(2016), ar lielām pauzēm, tāpēc var nosaukt par NLO.
Mein rosaroter Engel  - eben beendet, noch stehen das Waschen und Bügeln vor. Er wurde lange Zeit ausgestickt, vom vorigen (2016) Sommer, mit langen Pausen deshalb kann man ihn als UFO nennen.
Pēdējā ceļojuma laikā lielais kosmētikas maciņš "nobeidzās". Gribēju līdzīgu modeli vecajam, bet bija problemātiski izmantot piegrieztnei vecās detaļas. Tāpēc šuvu pēc reiz jau izmantotas Lapika  piegrieztnes. Toties rāvējslēdzējs noderēja. 
Bei der letzten Reise hat meine Kulturtasche für Kosmetik kaputt gegangen. Ich möchte die neue ähnlich der alten nähen, aber es war problematisch die Teile der alten Tasche für den Schnittmuster zu verwenden. Deshalb habe ich nach dem mal genutzten Lapika Model genäht. Der Reisverschluss taugte ja.
*******
Bingo spēlē varēju nosvītrot vēl divus lauciņus:
- kaut ko sev pagatavot (jaunais maciņš),
- pabeigts NLO
Im Bingospiel konnte ich noch zwei Feldern streichen:
- etwas für sich selbst machen,
- ein UFO beenden.sestdiena, 2017. gada 18. novembris

18.11.2017.

Krāsu proporcijas pielāgotas zemeņu proporcijām :)
Grüße zum Staatsgeburtstag! Die Farbenproportionen sind den Erdbeerenproportionen angepast :)

otrdiena, 2017. gada 14. novembris

Pa drusciņai/ Ein klein wenig

Ir tik laba sajūta, domājot par savu dzimšanas dienu, gatavot dāvaniņas citiem. Turpināju adīt steidzīgajiem bērniņiem, bet nedarīju to viena pati. Manam aicinājumam pievienojās vēl dažas kolēģes.
Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich an mein Geburtstag denke und dabei die Geschenke für Andere machen kann. Ich habe weiter für Frühchen gestrickt, aber ich habe das nicht alleine gemacht. Meinem Ruf haben einige meine Kolleginnen gehorcht.

Zeķītes paslēpušās cepurītēs. :) Die Söckchen spielen Verstecken in den Mützchen. :)
Mūsu kopīgais veikums - 11 komplektiņi, 1 kokons un + cepurīte!
Unsere gemeinsame Arbeit - 11 Kompletts, 1 Kokon und + ein Mützchen!
Mans sārtais eņģelis arī pamazām top, te palīdz iesaistīšanās Otrās Elpas projektā mūsu lapiņā krustduriens.lv.
Mein rosaroten Engel entsteht auch langsam, hier hift die Teilnahme am Projekt der Zweite Atem in unserem Forum krustduriens.lv
Speciāli nedomāju, kā es varētu izspēlēt rokdarbu bingo spēles lauciņus, tie atklājas paši, kad ir paveikts kāds darbiņš.
Tātad:
- radoša darbošanās kopā ar kolēģēm - adīšana steidzīgajiem bērniņiem,
- adīju arī Mārtiņdienas vakarā,
- kaut ko arī izšuvu.
Ich denke nicht so speziell daran, wie könnte ich die Spielfelder im Handarbeitsbingo ausspielen, sie öffnen sich selbst, wenn ich eine Arbeit gemacht habe. Also:
- mit anderen gemeinsam kreativ sein - die Strickarbeiten für die Frühchen,
- am Martinstagabend habe ich die kleinen Söckchen gestrickt,
- etwas sticken.