sestdiena, 2019. gada 5. janvāris

2018.g.mirkļi jeb../ Momente des Jahres 2018 oder..

..piezīmes uz kalendāra malām. 
2017.gada Ziemassvētkos dāvanā saņēmu šo iespaidīgo kalendāru. Iespaidīgo ne tikai izmēra ziņā, bet būtiskākais - saturā. Monē darbi. Man mīļākais gleznotājs.
Aprīlī radās ideja pievienot uz malām apsveikumus, atklātnes, ko man sūta vēstuļdraudzenes, foto. Vēlāk pievienojās arī biļetes, ceļojumu piezīmes un dažādi citi mēneša mirkļi. Vienīgi karstā jūlija mirkļi - šīs bildes nav, vai pazaudēju vai nebija nofotografēta, nezinu. Ir doma atstāt šo kalendāru arī šogad, vajadzētu pamainīt tikai kalendāra daļu.
.. Randbemerkungen auf den Kalenderblättern. 
Zu Weihnachten 2017 habe ich als Geschenk diesen eindrucksvollen Kalender bekommen. Eindruckvoll war er nicht nur im Ausmaß, sondern - und das war das Wichtigste - im Inhalt. Die Werke von Claude Monet. Er ist mein Lieblingskünstler.
Im April hattte ich Idee an Kalenderrändern die Grußkarten, Postkarten, die ich von meinen Brieffreundinnen bekommen habe, Fotos anfestigen. Später kamen auch Eintrittskarten, Reisenotizen und andere Monatsmomente hinzu. Nur die Momente des heißen Juli - dieses Foto gibt es nicht, verschwunden oder war nicht aufgenommen. Ich habe noch Gedanke den Kalender in diesem Jahr auch nutzen, man muss nur den Kalenderteil ändern.
Apīlis - sūtījumi no vēstuļdraudzenēm, sveiceni Lieldienās un kāda pasākuma fotomirkļi.
April - Gesendetes von Brieffreundinnen, Osterngrüße und Fotos aus einer Veranstaltung.
Es biju Igaunijā un saņēmu pastkarti no Somijas.
Ich war in Estland und bekam eine Postkarte aus Finnland.
Augšā - iespaidi no izstādēs Nacionālajā mākslas muzejā, lejā pa kreisi - Polijas ceļojuma mirkļi. Un pastkartes ziedi, protams, pie Monē ziediem.
Oben - die Eindrücke aus der Ausstellung im Nationalkunstmuseum, unten links - Momente aus der Reise nach Polen. Und Postkartenblumen ganz selbstverständlich neben den Blumen von Monet.
Augšā - vēl Polijas iespaidi. Un visas pārējās pastkartes no manām vēsuļdraudzenēm.
Oben - noch die Poleneindrücke. Und alle anderen Postkarten von meinen Brieffreundinnen.
Kaut kas no vasaras, kaut kas no septembra.
Etwas vom Sommer, etwas vom September.
Lietuvas ekskursijas iespaidi, skolotāju dienas sveicieni un kartīte no Japānas.
Die Eindrücke von der Reise nach Litauen, die Grüße zum Lehrertag und die Kunstkarte aus Japan.
Apsveikumi dzimšanas dienā, ieejas biļetes uz svētku koncertu un fotomirkļi no cita svētku koncerta.
Grußkarten zum Geburtstag, Eintrittskarte zum Festkonzert und die Fotos von einem anderen Festkonzert.
Sveicieni Ziemassvētkos un Jaunajā gadā - pašu gatavoti, izšūti un mīļi izvēlēti.
Die Grüße zu Weihnachten und neuem Jahr - selbstgemachte, ausgestickte und ganz lieb ausgewählte.
*******


Pirmais rokdarbs tāds simbolisks. Tāpat kā ar jauno gadu, tas nekad nesākas no tukšas vietas, ir kas turpinās, ir kas notiek pirmoreiz. Arī šie maisiņi. Kāda sen nelietota šallīte. Meitas acīs tā kļuva par maisiņu. Sanāca divi. Tātad lieta turpina dzīvot, kas būs piepildīta ar kaut ko jau lietotu un kaut ko jaunu.
Die erste Handarbeit des Jahres - symbolisch. Das ist wie mit dem neuen Jahr, das nie von einem leeren Platz beginnt, es gibt, was fortsetzt, was finden von Neuem statt. Auch diese Stoffbeutel. Schon längst nicht gebrauchter Schal. In den Augen von meiner Tochter wurde er Beutel. Entstanden sind sogar zwei. Also die Sache lebt weiter, sie wird mit etwas Gebrauchtem gefüllt und mit etwas Neuem.

ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

Lasīju un izlasīju - 2018.! 3/ Ich habe gelesen - 2018! 3

Pirms sāku jauno 2019.grāmatu gadu, esmu pievienojusi pēdējās lasītās 2018. Tā kā visām grāmatām neesmu izveidojusi aprakstus, tad visām esmu devusi vērtējumu, 5***** ir augstākai vērtējums, mazāk zvaigznīšu - mazāks vērtējums. Šovasar iesaistījos arī goodreads.com grāmatu lasītāju pulkā.
Bevor ich das neue Bücherjahr 2019 starte, habe ich die letzten gelesenen beigefügt. Da nicht alle Bücher eine Beschreibung haben, habe ich jedem Buch eine Bewertung gegeben, 5***** zeigen die höchste Bewertung, je weniger Stärnchen, desto niedrigere Bewertung. In diesem Sommer habe ich goodreads.com beigetreten.
****
Rūta Šepetis "Jūras sāļums" Sāļums, kas piemīt ne tikai jūras ūdenim, bet arī asarām, kas līst sāpju, pāridarījuma, zaudējuma dēļ. Dramatiski pārdzīvojumi cilvēkiem, kam bija jādodas bēgļu gaitās 2.Pasaules kara beigās. Cerība tik daudziem, ko dod nokļūšana uz kuģa, lai tiktu prom no kara šausmām, tiek iznīcināta.
Rūta Šepetis "The Salt of the See"
Attēls no:

*****
Arno Jundze "Sarkanais dzīvsudrabs" 12.grāmata sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts"
Romānā aprakstītais periods atbilst manam pēdējam vidusskolas gadam, studiju gadiem un manas ģimenes pastāvēšanas laikam. Daži notikumi palikuši spilgtā atmiņā, citi, paldies Dievam, nav skāruši, citi piedzīvoti tā garām ejot.
Arno Jundze "Das rote Quecksilber"
Der Schriftsteller beschreibt zehn Jahre in der Geschichte Lettlands, von den ersten Unabhängigkeitshauchen im Jahr 1989 bis Jahrhundertwende. Das 12. Buch aus der Serie "Wir. Lettland, XX Jahrhundert".
Attēls no:

Dagnija Dreika "Savējie"- ****
Stāsts par Švatlumu, romu izcelsmes vēstures pētnieci, ne tikai apraksta notikumus, kuros tiek ierauta galvenā varone, bet arī atklāj  šīs tautas teikas, tradīcijas un noteikumus.
Dagnija Dreika "Die Anverwandten"
Attēls no:


Laima Kota "Mierielas vilkme"- ***
Laima Kota "Die Zugkraft von Miera Straße"
Attēls no:

Jans Vailers "Puszvērēns"(tādu es mēģinātu pielāgot nosaukumu latviešu valodā) - ****
Jan Weiler "Das Pubertier"
Attēls no:
Inga Ābele "Duna" - *****
Inga Ābele "Das Dröhnen"
Attēls no:

Inga Ābele "Klūgu mūks" - ****
Inga Ābele "Weidenrutenmönch"
Attēls no:
Lusinda Railija "Ēnu māsa" - ****
Lucina Riley "Schattenschwester" Stars's story
Attēls no:

Lusinda Railija "Pērļu māsa" - ****
Lucina Riley "Perlenschwester", Cece's story
Attēls no:

****
Inguna Ula Cepīte "Ulsiks"
20.gadsimta 60. un 70.gadu bērnības stāsts. Varētu teikt, ka grāmatas pievienotā vērtība ir tas, ka varam lasīt arī par slaveno diriģenti Ausmu Derkēvicu. Taču pats Ulsiks ir ievērojama personība - ar savu aktivitāti, enerģiju, savām domām un čakliem pirkstiņiem un puķu mīlestību.
Das Buch über die Kindheit in den 60. und 70.Jahren des 20.Jh.
Attēls no:


****
 Anne C.Voorhoeve "Lilly unter den Linden"/ "Lillī zem liepām"
Stāsts par divpadsmitgadīgu meiteni, kas 80.gados grib nokļūt no Rietumvācijas Austrumvācija pie savas radu ģimenes, jo viņa ir palikusi viena. Nokļūšana nenes gaidīto cerību uzreiz palikt ģimenē, jo "demokrātiskās" Vācijas varas dzirnas maļ centīgi. Ne tikai nosakot meitenes likteni, bet pirms tam viņas mātes māsas dzīvi.  Un zem liepām ir domāta Berlīnes iela Zem liepām.
Attēls no: 

****
Sāra Larka "Tūkstoš avotu sala"/ Sara Lark "Die Insel der tausend Quellen"
Aizraujoši, izzinoši kā jau savos iepriekšējos darbos pierādījusi rakstniece. 
Spannend, mit historischem Hintergrund und Naturbeschreibung wie schon in ihren anderen Werken die Schrifftstellerin bewiesen hat.

Attēls no:*****
Anna Rancāne "Prīca i klusēšona"/ "Prieks un klusēšana"/ "Die Freude und das Schweigen"
Dzeja gan latgaliski, gan latviski, pārdomas no dienasgrāmatas. Ļoti gaidīju dzejnieces jauno grāmatu.
Die Gedichte sowohl Lättgalisch(Dialekt), als auch Lettisch, die Gedanken aus dem Tagebuch. Ich habe sehr auf das neue Buch von Dichterin gewartet.
Attēls no:****
Tūve Jānsone "Neredzamais bērns"
Tā nu bija sanācis, ka Muminu grāmatas es nebiju lasījusi, kaut kas sākotnēji neuzrunāja. Bet varbūt tam bija jānotiek tikai tagad. Stāsti man patika, gan psiholoģiski, gan pedagoģiski, vienu otru es arī varbūt vēl neizpratu. Un pēdējais "Eglīte" - ar smaidu un nedaudz ironiju.
Tove Jannson "Das unsichtbares Kind"
So war es ergangen, dass die Muminbücher ich noch nicht gelesen habe, etwas hat mich von diesen Büchern zurückgehalten. Aber vielleicht sollte man auch so sein. Die Geschichten haben mir gefallen, psychlogisch, pädagogisch, gar manche Geschichte habe ich vielleicht noch nicht verstanden. Und die letzte Geschichte "Die Fichte"  - mit Lächeln und ein bißchen Ironie.
Attēls no:
Sāra Larka "Sarkano mangrovju sala" - ****
Sara Lark "Die Insel der roten Mangroven"
Attēls no:

Rūta Šepetis "Papīra sapņi" - *****
Ruta Sepetys "Ein Glück für immer"/ "Out of the Easy"
Attēls no:

Vilipsōns, Nora Ikstena "Ārprātija piedzīvojumi" - ***
Vilipsōns, Nora Ikstena "Die Abenteuer von Wahrsinners"
Attēls no:

Anna Toda "Before.Pirms" - ***
Anna Todd "Bevore"
Attēls no: