pirmdiena, 2022. gada 18. aprīlis

Pavasaris ir../ Der Frühling ist..

..iestājies. Atbilstoši aprīlim arī laika apstākļi - te saulīte, te lietus, te krusa, no rītiem piesalst. Tāpat lēnām "nāk" arī mans izšuvums "Pavasaris", dizains "Jardin Prive".  Līdz Lieldienām izšuvu arī dažus svētku simbolus. Tradicionāli šo dizainu atkal sāku pavasara krustiņforuma tikšanās laikā pirms pāris nedēļām.  Līdzīgi kā pirms diviem gadiem, paguvām tikties vēl pirms pandēmijas sākuma. Šoreiz bijām tikai piecas, bet laiku pavadījām sarunās, izpētot citu darbus un izšujot. Bija tiešām jauki satikties.
..angekommen. Entspechend dem April auch das Wetter - da die Sonne, dann der Regen, dann der Hagel, morgen noch um 0. Diese Tage schon sonniger, aber windig. So langsam "kommt" auch meine Ausstickarbeit "Frühling", Design "Jardin Prive". Bis zu Ostern habe ich auch einige Festsymbole ausgestickt. Traditionell habe ich die Arbeit von diesem Design wieder beim Frühlingstreffen von Handarbeiterinnen von ein paar Wochen begonnen. Ähnlich wie vor zwei Jahren, gerade vor der Pandemie trafen wir uns. Diesmal waren wir zu fünf, aber wir verbrachten gut die Zeit mit Gesprächen, mit dem Anschauen von Werken und mit Aussticken. Es war wirklich nett.
Pabiju arī Nacionālajā mākslas muzejā. šeit iespaidi no visām trim apmeklētajām izstādēm "Ex_Text"(teksts mākslas darbos), Intas Celmiņas gleznas un Dzintras Vilks tekstildarbi.
Ich war auch im Nationalen Kunstmuseum, hier die Eindrücke von allen drei besuchten aktuellen Ausstellungen "Ex_Text" (der Text in Kunstwerken), die Gemälde von Inta Celmiņa und die Tekstilwerke von Dzintra Vilks.


*******


Šie putni salidojuši galerijā "Centrs". Kas tas ir bijis par projektu vai kādēļ tie ir, informāciju diemžēl neizdevās atrast.
Diese Vögel sind in der Galerie "Zentrum" geflogen. Was das für ein Projekt war, habe ich leider die Information nicht gefunden.
*******

Lieldienu mirkļi 2022/ Ostermomente 2022

trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

Sniegā/ Im Schnee

tītas lielākoties ir augstkalnes, kur uzzied šie mazie ziediņi - ēdelveisi. Šodien pie mums arī vēl bija balts un sniegots rīts. Bet ne par laiku te, bet par Vīni. Jo tā ir marta ceļojuma galamērķis Maikas gada projektā "Ceļosim - ar pirkstu pa karti". Vīnē gan ēdelveisi nezied. Ja nu vienīgi kādā iekoptā dobītē parkā, noteikti uz suvenīriem, tērpos. Vīnē neesmu bijusi, varbūt kādreiz...

liegen meistens die Hochgebirge, wo diese kleinen Blümchen - Edelweiße blühen. Heute hatten wir auch noch einen schneeweißen Morgen. So ist es im April. Aber nicht über das Wetter wollte ich hier, aber über Wien. Weil die das Reiseziel im März  im Maikas Jahresprojekt "Reisen wir - mit dem Finger auf der Karte" war. In Wien blühen Edelweiße nicht. Vielleicht in einem Blumenbeet im Park, bestimmt auf den Souvenirs, auf der Kleidung. In Wien bin ich noch nicht gwesen, vielleicht mal...

Motīvs no Zweigart. Das Motiv aus Zweigart.

Pirms dažiem gadiem mēģināju ēdelveisus iesēt. Jā, tie sadīga, bet augt tomer negribēja. Varbūt pamēģināšu vēl kādreiz. ļoti jau man patīk šie ziediņi.
Vor ein paar Jahren hatte ich einen Versuch gewagt, diese Blümchen zu säen. Ja, sie gingen auf, aber wollten doch nicht wachsen. Vielleicht versuche ich noch einmal, ich mag sehr diese Blümchen doch.