svētdiena, 2023. gada 26. marts

Sveiks, pavasari!/ Hallo, Frühling!

Ziema, vari droši doties projām, es esmu gatava tevi sagaidīt atkal. Zeķes ir noadītas. Tā es teicu pagājušajā nedēļā, kad acīm redzami kusa sniegs un varēja baudīt pavasarīgas noskaņas. Tagad jau nedēļu arī pašu pavasari.
Der Winter, du kannst ganz sicher weggehen, ich warte auf dich wieder in diesem Jahr ganz gerüstet. Die Socken sind fertig. So habe ich in der vorigen Woche gesagt, als der Schnee vor den Augen taute und man konnte die Frühlingsstimmung genießen. Schon eine Woche auch den Frühling genießen.
*******
Biju devusies pretī pavasarim nedaudz uz dienvidiem, tātad uz kaimiņzemi Lietuvu, uz Kauņu. Viens no ceļojuma mērķiem bija M.K.Čurļona mākslas muzejs. Tajā ir aplūkojama ne tikai Čurļona darbi, kas bija ļoti iespaidīgi, bet arī aktuālās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas par lietuviešu tautas mākslu 18.-20.gs. Austi un ar tamborētiem un izšūtiem motīviem dekorēti spilveni un linu dvieļi.
Ich bin dem Frühling ein bisschen nach Süden entgegengegangen, also ins Nachbarland Litauen, nach Kaunas. Eins von der Reisezielen war das Kunstmuseum von K.M. Čiurlonis. Im Museum sind nicht nur die Gemälde vom Künstler, die sehr beeindruckend sind, sondern auch die aktuellen Ausstellungen und andere ständige Ausstellungen über die litauische Volkskunst im 18.-20.Jh.  Gewebte und mit gehäkelten und gestickten Motiven dekorierte Kissen und Leinentücher.

Un par viduslaiku mākslu. Mani uzrunāja šīs smalkās zīda šalles, kas austas manufaktūrās, un..
Und über die mittelalterliche Kunst. Mich haben die diese feinen Seidenschals angesprochen, die in Manufakturen in Litauen gewebt wurden und ..
gobelēnu pāris.

ein Gobelinpaar.
*******
Puķu dobē priecē jau sniegpulkstenīši un krokusi, bet palodzes dārzā - amariļļi.
Im Blumengarten erfreuen uns schon die Schneeglöckchen und Krokusse, aber auf dem Fenstergarten  - Amaryllis.
Lai laba jaunā nedēļa, neskatoties uz agrajiem rītiem!
Eine gute neue Woche trotz der frühen Morgenstunden!

svētdiena, 2023. gada 26. februāris

Dažādi/ Verschiedenes

Paldies par jūsu komentāriem pie iepriekšējās ziņas, paldies par labajām domām tiem, kas ieskatījās un devās tālāk. Jo ir jau svarīgi saņemt atsauksmi, īpaši no tiem, kas arī nodarbojas ar rokdarbiem, ar kuriem tu esi uz viena viļņa.
Danke für eure Kommentare zum vorigen Post, danke auch für die guten Gedanken denen, die angeschaut hatten und weitergegangen sind. Es ist ja wichtig eine Aufnahme bekommen, besonders von anderen Handarbeiterinnen, mit denen du auf einer Welle bist.
Nākamais putniņš ir atlidojis.
Der nächste Vogel ist da.
Iesākts lieldarbs. Bez jebkādiem beigu termiņiem, bet, protams, ar vēlmi un ar intrigu, kā veidosies zīmējums.
Eine große Arbeit ist angefangen. Ohne Endedatum, aber natürlich mit einem großen Wunsch und Begeisterung, wie das Bild sich bildet.
Citi rokdarbi. 
Kad ir tāds sniegs, kas prasīties prasās, lai to saveļ sniegavīrā, tad jāveļ ir. Diemžēl pirmā cepure nepatika un nokrita ar visu galvu, tad tika atrasta smalkāka, kas noturējās.  Naktī sals noturēja "pie dzīvības". Bet palika bez rokām.
Andere Handarbeiten.
Wenn so ein Schnee gibt, der selbst will, dass er gewälzt wird, dann bleibt nichts anderes, als einen Schneemann wälzen und bauen. Der erste Hut und der Kopf sind gefallen, vielleicht hat der alte Hut ihm nicht gefallen, dann habe ich einen feineren gefunden. In der Nacht wegen der Minusgraden ist er "am Leben" geblieben, aber die Hände hat er verloren.
Šie "rokdarbi" saistīti ar manu darbu. Kaut kas jau ir līdzīgs - jāseko shēmai, smalkas detaļas, pareizi jāsavieno. Šoreiz gan komandā.
Diese "Handarbeiten" sind mit meiner Arbeit verbunden. Etwas ähnliches haben sie schon - man muss der Schema folgen, feine Bestandteile, richtige Verbindungen machen. Diesmal in der Mannschaft gemacht.

sestdiena, 2023. gada 18. februāris

Ilgais sākums/ Der lange Anfang

 

Mans rokdarbu gads ir sācies bez atskaites un it kā bez plāniem. Kaut gan..

Mein Handarbeitsjahr hat ohne Jahresbericht und ohne Pläne begonnen. Obwohl..

Kad Ziemassvētku lidojumā biju palaidusi visus savus putniņus, paskatījos, ka tur ir vēl vairāk kā 12 motīvi. Un man tie tiešām patīk, diedziņi ir atlasīti, audums ir. Tā nu tas ir mans pirmais rokdarbs plānā. Trešais putniņš jau arī vicina spārniņus- top.

Als ich alle meine Vögel ins Weihnachtenflug begleitet habe, sah ich, dass ich noch mehr als 12 Motive fürs Aussticken habe. Und ich mag sie wirklich, den Garn habe ich schon gesammelt, den Stoff habe ich. So ist diese Arbeit als erste in meinem Plan. Und das dritte Vogel schlägt schon die Flügel.

Jau labu laiku domāju, ka man vajag jaunu cepuri. Bet nekādi nesanāca pieķerties, gribēju no kādas jaunas dzijas utt. Un tad es veco pazaudēju, lielveikalā. Un man taču bija tā pati plānā, bet siltā Zauberball 100 merīnvilnas dzijtiņa. Pāris eksperimenti ar rakstiem, tad izvēlējos šo lāčķepu rakstu.
Schon eine Weile dachte ich, dass ich eine neue Mütze brauche. Aber  kam nicht dazu, wollte einen passenden Garn finden usw. Und dann habe ich meine alte Mütze verloren, im Kaufhaus. Ich hatte doch noch den dünnen, warmen Garn von Zauberball 100 - Merinwolle. Ich habe ein bisschen mit ein paar Mustern experimentiert, dann habe ich für diesen Bärentatzenmuster entschieden.


Šī raksta josliņa atdalīja katru raksta joslu, bet es tad nevarēju iekļauties vajadzīgajā valdziņu skaitā. Tad šo pīnīti ar apmetumiem ieliku savienojuma vietā, vienmēr zinu, kā pareizi uzlikt cepuri, kā arī šī raksta josliņa ir kā tāds mazs joks. Varbūt kāds nofotografēs mani ar cepuri galvā, lai redzētu labāk rakstu.
Dieser schmalen Musterstrich hat jeden großen Musterstrich geteilt, aber ich konnte ihn nicht so stricken, weil er mir in die Maschenzahl nicht passte. Dann habe ich diesen Zopf nur für die Verbindung, ich weiß immer richtig die Mütze aufzulegen, als auch ist dieser Strich wie ein kleiner Scherz. Vielleicht macht jemand mein Foto mit der Mütze auf dem Kopf, um den Muster besser zu sehen.
Šis krāsainais Teksrenas - lietuviešu vilnas kamols man jau ir labu laiciņu. Iesāku, kā bija satīts ficītē, bet sākums bija tumši zilais. Tad izjaucu un otrā galā atradās dzeltenais. Zeķes raksts saucas Sockengerippe, tikai valdziņu skaita dēļ, man raksts nedaudz atšķirsies, taču to varēs pamanīt tikai ļoti laba šī raksta pazinēja. Esmu nedaudz apstājusies. Pie papēža. Un vispār domāju, ka vajadzētu izmēģināt kādu citu rakstu. Jo ar šādu man jau viens pāris ir. Tā kā vēl iepauzēšu ar šo darbu.
Dieser bunte Teksrena - litauischer Wolleknauel hatte ich schon eine Weile. Ich habe mit dem Stricken begonnen, wie es aufgeknäult war, aber am Anfang war die dunkelblaue Farbe. Dann habe ich die Arbeit aufgetrennt, von Neuem aufgeknäult, und fand die gelbe Farbe. Der Sockenmuster heißt Sockengerippe. Wegen der Maschenzahl unterscheidet mein Muster ein bisschen, aber das kann nur die Strickerin erkennen, die diesen Muster gut kennt. Ich mache jetzt eine Pause. Bei der Ferse. Und überhaupt denke ich, dass ich einen anderen Muster ausprobieren muss. Weil mit diesem ich schon einen Paar Socken habe. So mache ich noch die Strickpause.
Un vēl viens rokdarbs, kas bez plāna ir manā rokdarbu plānā - zeķītes un cepurītes steidzīgajiem bērniņiem. Gadā uzadīt vismaz vienam sūtījumam. Dziju jau esmu sagādājusi.
Und noch eine Handarbeit, die ohne Plan in meinem Plant steht - die Söckchen und Mützchen für die eiligen Kinder. Im Jahr wenigstens für ein Päckchen stricken. Also den Garn habe ich schon besorgt.
Jau janvāra vidū notika tradicionālais Krustdūriena tusiņš. Bija jauki satikt savas rokdarbu domubiedrenes, smelt iedvesmu no citu darbiem, padarboties kopā. Gan iesāktu, gan pabeigtu darbu bagātību varat redzēt kolāžā.
Schon Mitte Januar fand das traditionelle Handarbeiterinnentreffen. Es war schön die Handarbeitsgleichgesinnten zu treffen, die Anregung bekommen, zusammen handarbeiten. Der Reichtum von neuen und fertigen Arbeiten ist in der Collage zu sehen.

sestdiena, 2023. gada 7. janvāris

Ceļojumi/ Die Reisen

Decembrī Maika savā blogā aicināja "Ar pirkstu uz kartes" ceļojumā uz Holivudu. Visi labi zinām, ar ko mums saistās šī vieta - filmu pasaule. Es papētīju šo vietu arī no ģeogrāfiskā skatu punkta. Tā ir Losandželosas pilsētas daļa. Bet Losandželosa atrodas pie Klusā okeāna. Ne vienas vien filmas kadros varoņus redzam okeāna krastā. Te man no vasaras tapa tāds okeāna piekrastes skats. Decembrī to pabeidzu. Otra puse ir balta, kā balta lapa. Nezinu, kam dāvināšu šo grāmatzīmi, tāpēc pagaidām balta. Tāpat kā jaunais gads - tikai datumu virkne. bet nu jau tā pamazām sāk piepildīties ar nodzīvotām dienām.

Im Dezember nahm Maika uns in die Reise "Mit dem Finger auf der Karte" nach Hollywood mit. Wir wissen alle sehr gut, weshalb wir diesen Ort kennen - mit der Filmwelt. Ich habe auch diesen Ort aus dem geographischen Sichtpunkt angeschaut. Das ist ein Teil von der Stadt Los Angeles. Aber die Stadt befindet sich am Pazifischen Ozean. So oft sehen wir in den Filmen die Helden an der Ozeanküste. Ich stickte vom Sommer schon so ein Bild aus. Im Dezember habe ich es beendet. Die andere Seite bleibt noch eine Weile weiß, weiß wie ein Blatt. Ich weiß noch nicht, wem ich das Lesezeichen schenke, deshalb keinen Text gibt es darauf. Wie das neue Jahr - nur eine Reihe von Daten, die schon langsam mit gelebten Tagen füllen.Ja jau ceļojums, tad lai ir ceļojums ar apsveikumu kartītēm, ko esmu saņēmusi gadu mijā no savām vēstuļdraudzenēm un draugiem.
Wenn schon die Reise, dann sei auch eine Reise mit Grußkarten zum Jahreswechsel von meinen Brieffreundinnen und - freunden.

trešdiena, 2022. gada 28. decembris

Slepeni/ So viel Heimlichkeit


Eglīte ir ieguvusi savu vietu. Tā rotās mapi, kur īpašniece varēs apkopot Ziemassvētku dziesmu notis vai jebko citu, kas saistās ar Ziemassvētkiem. Šī dāvana ir Ziemassvētku dāvanu apmaiņas projektā krustduriens.lv lokā. 
Der Weihnachtsbaum hat seinen Platz bekommen. Er wird die Mappe schmücken, wo die Besitzerin die Noten von Weihnachtslieder oder etwas andere weihnachtliche aufbewaren kann. Das ist ein Wichtelgeschenk in unserem Forum krustduriens.lv. 
Iekšpusē arī auduma kabatiņa mazākām lietām. Caurspīdīgajās kabatiņās pielikums svētku noskaņās. Tad jau īpašniece varēs tās aizpildīt pati.
Innen gibt es auch eine Stofftasche für kleinere Dinge. In den durchsichtigen Taschen ist die Beilage in der Feststimmung. Weiter füllt die Besitzerin selbst die Taschen.
Bet Ziemassvētku prieku bingo būtu lodziņš "Eglīte smaržo un mirdz".
 Aber im Weihnachtsfreude Bingo wäre das Fenster "Tannenduft und Lichterglanz".
Bet es saņēmu šādu dāvaniņu no slepenā draudziņa. Tā bija Mārīte, kas man sagādāja pārsteigumu un prieku. Atrodi atšķirību abos foto?!
Aber ich habe solches Wichtelgeschenk von Mārīte bekommen. 
Was für Unterschied haben die Fotos?!

pirmdiena, 2022. gada 26. decembris

Eglīte smaržo un mirdz../ Tannenduft und Lichterglanz

 

Tā ir mana Ziemassvētku eglīte, ko šoreiz rotāju pati. Tās zaros ir gana daudz rotājumu, kas ir dāvināti un pašdarināti, arī manis darināti.
Mein Weihnachtsbaum, den ich diesmal selbst geschmückt habe. Da hängen viel geschenkter Schmuck, der selbstgebastelt ist, auch von mir.
Izrotātā eglīte bingo spēlē ļauj aizpildīt lodziņu "Eglīte smaržo un mirdz".
Der geschmückte Weihnachtsbaum lässt im Bingospiel das Fenster "Tannenduft und Lichterglanz" füllen.
Ak, cik labi smaržo/ Oh, wie gut riecht

Sirsnīgais un mierīgais Ziemassvētku vakars ir pagājis, ģimeniskā un jautrā Ziemassvētku diena pavadīta. Šodien gan nesteidzīgi 2.Ziemassvētki, gan nākamās dienas pasākuma organizēšana. Un kā jau ieraksts turpinām baudīt Ziemassvētku ēdienus un našķus. Ziemassvētku cepumiņu cepšana man neizdevās ātrāk, bet pirms pašiem svētkiem gan.

Das herzliche und ruhige Weihnachtsabend ist vorbei, der frohe Weihnachtstag im Familiekreise auch. Heute wird der 2.Weihnachtsag ohne Hektik verbracht, aber auch die bevorstehende Veranstaltung organisiert. Und wie schon gewöhnlich, können wir die Weihnachtsspeisen und - leckereien weiter genießen. Für die Plätzchen hatte ich vorher keine Zeit, aber ganz vor dem Fest doch.

Izcepu savus "klasiskos" cepumus ar saulespuķu griljāžu,

Ich habe meine "klassischen" Plätzchen mit Sonnenblumensamenkaramell gebacken,

kraukšķīgās piparkūciņas no iecienītā ražotāja mīklas, 

die knusprigen Lebkuchen von dem Teig des beliebten Herstellers,

un jaunie - ar sālītiem zemesriekstiem un kakao. Recepti paņēmu no nealichundderdickeopa bloga.

und eine neue Sorte - mit gesalzten Erdnüssen un Kakao nach dem Rezept von nealichundderdickeopa.

Šeit kopā ar uzdāvināto piparkūku visa cepumu izlase.
Hier alle Sorten und ein geschenktes Lebkuchen.

Ar šo "smaržīgo" ziņu ievilkšu vēl vienu ķeksīti spēles lauciņā "Ak, cik labi smaržo."
Mit diesem "gut riechenden" Post kann ich noch das Fenster "Oh, wie gut riecht..." ankreuzen.