svētdiena, 2021. gada 19. septembris

Sāku spēli/ Ich beginne das Spiel

 un aicinu iesaistīties arī jūs. Barbara savā blogā 60°Nord izlikusi "Rudens rokdarbu bingo 2021" lauciņus. Spēlēt varēja jau no 1.septembra līdz 20.novembrim.

und lade ihr auch ein, daran teilzunehmen. Barbara in ihrem Blog 60°Nord hat die Spielfelder vom "Herbsthandarbeitsbingo 2021" ausgelegt. Das Spiel läuft schon vom 1.September bis zum 20.November.

Šodien varu nosvītrot trīs lauciņus:
- krustiņot jeb izšūt krustdūrienā,
Heute kann ich drei Felder ankreuzen:
- Kreuzstich sticken,
Izšuju motīvu krustduriens.lv dalībnieču RoundRobin projektā. Izvēlējos maija motīvu ar maijpuķītēm. Ziediņi nav izteiksmīgi, bet zaļā krāsa starp citiem motīviem labi izcelsies. Šūšu vēl arī pēdējo motīvu šajā kopīgajā darbā, tad parādīšu visus izšūtos. Neliels izaicinājums - darba īpašniece šuj krustiņus pretēji - \, tad /, tāpēc nedaudz jāpiedomā un izšūšana notiek lēnāk. Motīvu dizainere Ellen Maurer-Stroh, Flowers of the Month.
Ich sticke ein Blumenmotive im RoundRobin Projekt von Teilnehmerinnen aus krustduriens.lv aus. Ich habe das Motiv mit Maiglöckchen gewählt. Die Blüten sind nicht besnders ausdrucksvoll, aber die grüne Farbe wird gut in der Komposition mit anderen Motiven aussehen. Ich werde noch das letzte Motiv aussticken, dann zeige ich auch andere ausgestickenten Motive. Eine kleine Herausforderung - die Besitzerin der Arbeit stickt Kreuzstich in andere Reihenfolge, deshalb muss ich ein wenig aufmerksamer sticken, und man geht die Arbeit langsamer. Designerin Ellen Maurer-Stroh, Flowers of the Month.

- darināt rokdarbus, dzerot melno tēju
- bei Schwarztee handarbeiten

Rokdarbojoties pēcpusdienā, labprāt izdzeru krūzi melnās tējas. Šajā bildē tā tiešām izskatās melna. Bet tik gluži tuvu krūze ar tēju darbam nestāv. Varētu jau tā, ja grib pie reizes neplānoti nobatikot audumu :)
Wenn ich am Nachmittag handarbeite, trinke ich eine Tasse Schwarztee. In diesem Bild sieht er wirklich schwarz aus. Aber so nah steht gewöhnlich die Tasse der Arbeit nicht. Könnte auch so stehen, aber dann kann man auch den Stoff ungewollt baticken lassen.
- darināt kaut ko zaļu
- etwas Grünes machen
Šajā mazajā motīvā lielāka daļa krāsu toņu ir zaļie. Kopā tie ir 14, no tiem 10 zaļie, kas arī aizņem lielāko izšuvuma daļu. Tāpēc šķita, ka varu nosvītrot šo spēles lauciņu.
Dieses Motiv sieht ganz grün aus. Von 14 Farbtönen sind 10 grün, die auch das größte Teil von der Arbeit einnimmt. Deshalb meinte ich, dass ich aus dieses Spielfeld streichen kann.
*******
Vēl daži aizejošās vasaras mirkļi.
Noch einige Momente von vergangenem Sommer.

Ziedi no maniem skolēniem. Die Blumen von meinen Schülern.

Un skats rudenī. 
Und der Blick in den Herbst.


svētdiena, 2021. gada 22. augusts

Mazi sveicieni un dāvaniņas/ Kleine Grüße und Geschenke

Apsveikuma kartiņa manai vēstuļdraudzenei. 
Die Geburtstagskarte für meine Brieffreundin.  
Dāvaniņa - grāmatzīme citai vēstuļdraudzenei. 
Ein Geschenk - das Lesezeichen für meine andere Brieffreundin.
Arī es saņēmu dāvanu(man nav augustā dzimšanas diena) - jaunus pirkstaiņus. Bet rudens tomēr var nesteigties... Adīja mana mamma. 
Auch ich habe ein Geschenk bekommen(aber habe im August keinen Geburtstag) - Handschuhe. Aber der Herbst soll doch keine Eile haben.... Von meiner Mutter gestrickt.
Dabas dāvana. Mirklis pēc lietus. 
So ein Geschenk von der Natur. Ein Augenblick nach dem Regen.
Šādas un  vēl citādas gladiolas šovasar. Dāvinātas arī dzimšanas dienā - manai māsīcai dēla un mana krustdēla dzimšanas dienā.
Solche und noch andere Gladiolen in diesem Sommer. Auch zum Geburtstag geschenkt - an meine Kusine zum Geburtstag ihres Sohnes und meines Patenkindes.
"Pica" ar kabaču pamatni. Pirms cepšanas un pēc. Pamatne gan pirms pildījuma likšanas jāpacep.
"Pizza" mit dem Zuckiniboden. Vor dem Backen und danach. Den Boden muss man doch vor dem Auslegen der Füllung 10-15 backen.
******* 
Ja tu esi kādam gatavojusi dāvanu vai jeb ko citu saistībā ar dzimšanas dienu un publicējusi augustā blogā, vari piedalīties Kirstenas bloga Lila-Laune-Träume dzimšanas dienas akcijā.
Wenn du jemandem ein Geschenk gemacht hast oder etwas anderes zum Thema Geburtstag gemacht hast und das in deinem Blog im August zeigst, kannst du an der Bloggeburtstagsaktion von Kirsten im Blog Lila-Laune-Träume teilnehmen.


 

sestdiena, 2021. gada 31. jūlijs

Vēstuļu prieks/ Brieffreude

 Jūlija sākumā iesaistījos Ingrīdas izsludinātajā bloga dzimšanas dienas apmaiņas akcijā "Vēstuļu prieks". Akcijas ideja - piesakās dalībnieces, veido savu rokdarbu jebkādā tehnikā un nosūta izlozētajai saņēmējai. Šodien visas dalībnieces rāda savus saņemtos un nosūtītos apsveikumus.

Am Julianfang habe ich der Bloggeburstagaktion von Ingrid "Brieffreude" beigetreten. Die Idee - zur Aktion melden die Handarbeiterinnen, die einer Anderen eine Freude mit dem Brief machen möchten, sie basteln und machen ihre Arbeiten in der beliebigen Technik und schicken an die Empfängerin. Heute zeigen alle Teilnehmerinnen ihre empangenen und abgeschickten Briefe.


Jau pie pastkastes  es smaidīju pa visu seju (ja kāds mani būtu redzējis!). Vēstule no Ulrikes (no kurienes, redzat uz pastmarkām) bija atceļojusi ļoti operatīvi, pastu, šķiet, šobrīd nekavē nekas!

Schon am Postkasten habe ich über das ganze Gesicht gelächelt(wenn mich da jemand gesehen hätte!). Der Brief von Ulrike (woher, sieht ihr auf den Briefmarken) kam sehr schnell an, die Postarbeit wird von niemandem gestört!

Atverot aploksni, ieraudzīju vēl vienu aploksni un trīsstūrveida sainīti.
Beim Öffnen des Umschlages, sah ich noch einen Umschlag und ein dreieckiges Päckchen.
Tajā bija Muminu vēstulīte - Ulrike speciāli šai vēstulei bija izgrebusi Muminu zīmodziņus. Tik mīlīgi! Esmu lasījusi dažus Muminu stāstus, ar prieku lasītu vēl. Un vai Tu esi lasījusi par Muminiem?
Un sainītī ar varžu un burves kaķa zīmodziņiem bija divi šķēru maciņi - lielajām šūšanas šķērēm un mazajām izšūšanas! Esmu tik priecīga! Paldies, Ulrike! Priecājos par šīm šūtajām dāvaniņām, maciņi noteikti noderēs!
Da war der Mumin Brief - Ulrike hat speziell für diesen Brief die Muminstempel ausgeschnitzt. So lieblich! Ich habe einige Mumingeschichten von Tove Jansson gelesen, und mit Freude würde noch lesen. Hast Du über Mumins gelesen?
Und im Päckchen mit Frosch- und Zauberkatzestempelchen waren zwei Scherenetuis - ein für die größen Schneiderscheren und das zweite für die kleinen Ausstickscheren. Ich bin so froh! Danke, Ulrike! Ich freue mich über genähten Geschenke, die Etuis werden mir bestimmt gut dienen.
******
Mans mazais ziediņš aizceļoja uz Vāciju pie Karīnas. Sūtījumā vēl bija daži sveicieni - no kāda cita rokdarbu projekta, no mana atvaļinājuma, ko var redzēt un apmeklēt mūsu pusē atvaļinājumā un kāds našķītis ar vasaras garšu,  tos jūs varat redzēt Karīnas bloga ziņā.
Paldies Ingrīdai par šīs akcijas organizēšanu! Vēstules saņemšana rada prieku, un vēl ja tajā ir rokudarbu pārsteigums! Tas jaukais, ka šajā akcijā dalībnieces varēja apmainīties ar dažādiem rokdarbiem. Katra varēja veidot, darināt to, kas visvairāk sagādā prieku.
Mein Brief als kleines Blümlein reiste nach Deutschland zu Karin. Im Umschlag waren noch einige Grüße - von einem anderen Handarbeitsprojekt, von meinem Urlaub, was bei uns im Urlaub sehen und machen kann und etwas Süßes mit Sommergeschmack. Alles könnt ihr auf Karinas Blog sehen.
Danke Ingrid für die Organisation dieser Aktion! Die Briefe machen die Freude, und wenn da noch  eine Handarbeitsüberraschung steckt! Das war nett, dass die Teilnehmerinnen verschiedene Handarbeiten tauschen konnten. Jede konnte das machen, basteln, was ihr am besten am Herzen liegt.
Jetzt schaue ich alle Blogs, wo die Freudebriefe gezeigt werden.
*******
Šodien ir arī mana bloga dzimšanas diena - jau 12! Pateicoties Ingrīdas akcijai arī man bija prieks bloga dzimšanas dienā. Jūsu dāvanas šajā dzimšanas dienā būs - ieskatīšanās tajā. Paldies! Te pirmā ziņa pirms 12 gadiem.
Heute ist auch Geburtstag meines Blogs - schon der 12! Dank der Aktion von Ingrid hatte ich auch Freude zum Bloggeburtstag. Ihre Geschenke - wenn ihr hier einschaut. Danke! Hier die erste Post vor 12 Jahren.ceturtdiena, 2021. gada 8. jūlijs

Bloga dzimšanas dienas akcija - Ingrīdas blogam 7!/ Bloggeburtstagaktion - Ingrids Blog ist 7!

Nedaudz apdomājot, bet ne daudz un ilgi, ja runa ir par vēstuļu sūtīšanu, iesaistīšos Ingrīdas bloga 7.dzimšanas dienas akcijā. Ja ir atvaļinājums vai tieši tāpēc, ka esi atvaļinājumā. Sagādāt prieku ar vēstulīti, kurā pievienots mazs pārsteigums!

Mēneša beigās ir arī mana bloga dzimšanas diena, un var svinēt arī šādi!?

Ein wenig habe ich überlegt, aber nicht viel und lange, wenn es um Briefe schicken geht, dass ich an der Geburtstagsaktion von Ingrids 7.Bloggeburtstag teilnehme. Wenn der Urlaub ist oder gerade weil man im Urlaub ist. Jemandem Freude mit einem Brief machen, in dem eine kleine Überraschung steckt. 

Am Monatsende ist auch mein Bloggeburtstag, und man kann auch so feiern!?svētdiena, 2021. gada 4. jūlijs

Ceļojuma rokdarbu iespaidi/ Handarbeitseindrücke von der Reise

 Ceļojuma laikā bija iespēja pabūt Ventspils Amatu mājā. Labprāt būtu tur uzkavējusies vēl kādu stundiņu ilgāk. Bet bildēs adījumi un audumi, un vēl šis tas, bet vēl tik daudz piedāvājumā suvenīru salonā. Un daudz vērtīga aplūkošanai audēju darbnīcā un citās telpās.

Während der Reise hatte ich die Möglichkeit das Handwerkenhaus in Ventspils zu besuchen. Ich hätte da gern ein Stündchen mehr verweilt. Aber in Fotos Gestricktes und Gewebtes, und noch etwas, aber es gab noch so viel im Angebot im Suvenirsalon. Und viel Sehenswehrtes im Webewerkstatt und in anderen Räumen.


Un kaut kas sev - rokasspādze ar latvju zīmēm. Jūras nogludināti kociņi - atmiņai un varbūt kādam darbiņam.
Und auch etwas für mich - ein Armband mit lettischen ethnographischen Zeichen. Vom Meer geglättete Holzstückchen zum Erinnerung und vielleicht für eine Handarbeit.
Mani un kolēģes foto. Meine Fotos und von der Kollegin.

piektdiena, 2021. gada 2. jūlijs

Tas bija jūnijs/ Das war der Juni

Tulpes ar dekoratīvo fonu - darbiņš pabeigts īsi pirms Līgo. Jā, manā puķu dārziņā pēdējās tulpes vēl ziedēja jūnija sākumā. Līgo vakars atnesa nedaudz veldzi, bet nu karstums atkal atgriežas.
Par izšuvumu. Dizainere Sheila Hudson, Aida 16, izmērs 15,5x 20 cm, 15 DMC toņi(bet žurnālā ieteicamie bija GAMMA, tāpēc nedaudz cits krāsu salikums kā žurnālā). Rāmja meklējumos.
Die Tulpen mit dem dekorativen Hintergrund - die Arbeit ist kurz vor dem Sommersonnenwende beendet. Ja, die letzten Tulpen in meinem Blumengarten blühten noch Anfang Juni. Zum Sommersonnenwendeabend kam ein bisschen Erfrischung mit dem Regen, aber jetzt kommt die Hitze wieder.
Über die Aussticharbeit. Design von Sheila Hudson, Aida 16, 15,5x 20 cm groß, 15 DMC Farbtöne(aber im Magazin empfohlenen Garne waren von GAMMA, deshalb sind in meinem Bild ein  anderer Farbsatz). Hier das Bild. Den Rahmen suche ich noch.


 Magone - izmazgāta, izgludināta, gaida ierāmēšanu.
Der Klatschmohn - gewaschen, gebügelt, wartet auf den Einrahmen.

******

Citi jūnija mirkļi.

 Andere Junimomente.
Mans Līgo pušķis.
Meine Līgo/Sommersonnenwendeblumen.

Rabarberu laikā - rabarberu mafini.
In der Rhabarberzeit - Rhabarbermaffins.
Skatīties saulrietu Ventspils liedagā.
Den Sonnenuntergang am Strand von Ventspils schauen.

Kolkas rags. Dižjūras pusē.
Das Kolka Kap. An der Seite der Ostsee.
Pa kreisi - Mazjūra  - Rīgas jūras līcis, pa labi - Dižjūra - Baltijas jūra.
Links - die Rigaer Bucht, rechts - die Ostsee.
Skats no Ēvažu stāvkrasta.
Der Blick von der Steilküste Ēvaži.
Ēvažu stāvkrasts.
Die Steilküste von Ēvaži.
Pāris relaksējošas dienas pie Baltijas jūras un Rīgas jūras līča, un to satikšanās vietā. 
Ein paar entspannende Tage an der Ostsee und an der Rigaer Bucht, und und im Treffpunkt von Beiden.

svētdiena, 2021. gada 9. maijs

Ziedi/ Blumen

Šodien noslēdzas krustduriens.lv projekts Otrā Elpa. Un tā varu parādīt vienu pabeigtu darbu un otru, kas labi pavirzījies uz priekšu.

Heute endet das Projekt der Zweite Atem auf dem Forum krustduriens.lv. Und so kann ich eine beendete Arbeit zeigen und die zweite Arbeit, die gut vorgerückt ist.

Pagaidām nav vēl mazgāts un gludināts.
Noch nicht gewaschen und gebügelt.
Tulpes jau uzziedējušas. Vēl tikai dekoratīvais fons. Bet to tad pamazām.
Die Tulpen blühen schon. Noch muss ich den dekorativen Hintergrund aussticken. Aber das dann allmählich.
Šīs ir jaunas tulpītes manā puķu dārziņā. Sāka ziedēt pirms aukstajām dienā. No rītdienas solītā siltuma tad gaidīsim pārējo ziedu sprādzienu.
Diese sind die neuen Tulpen in meinem Blumengarten. Die begannen vor den kalten Tagen, die wir hier hatten, zu blühen. Von Wärme, die von morgen versprochen wird, warten wir dann auf die Explosion von anderen Blumen.
Skaistie sanpaulijas ziediņi īpaši priecē šodien Mātes dienā. Jo saņēmu tos no meitas dāvanā dzimšanas dienā novembrī. Ziediņi izziedēja, tad iestājās miera periods, bet visu laiku pieskatīju, laistīju, uz pavasara pusi arī pabaroju. Un nu tā zied daudz krāšņāk un kuplāk, un vēl ir daudz pumpuriņu.
Die schönen Blüten von Sanpaulia erfreuen mich besonders heute zum Muttertag. Weil ich sie von meiner Tochter zum Geburtstag im November bekommen habe. Die Blüten verblüteten, dann war die Ruheperiode, aber ich habe auf sie die ganze Zeit aufgepasst, gegossen, im Frühling auch gefüttert. Und nun blüt sie noch herrlicher und üppiger, und sie hat noch viele Knospen.