svētdiena, 2016. gada 4. decembris

Putni, balts/ Vögel, weiß,


Šis putniņš ar dāvanu aizlidoja pie vārda dienas gaviļnieka. Šodien tiešām pavēss, ka putniņiem būtu jāliek cepurītes, bet diena rādās būs sniegoti saulaina.
Dieses Vögelchen ist zum Namenstagkind geflogen. Heute ist es kühl, so brauchen die Vögelchen vielleicht die Mützen, aber der Tag scheint schneeweiß sonnig zu werden.
Atcerieties iepriekšējās ziņas eksperimentu? Te top kaut kas cits, kam jāpietiek dzijas. Gaidiet rezultātu!
Erinnert ihr euch an das Experiment vom vorigen Post? Hier entsteht etwas, dem der Garn reichen soll. Wartet auf Resultat!

Process. Motīvi kartiņām.WIP. Die Motive für die Karten

Kā redzat, dāvanas tiek cītīgi izmantotas - gan jaunās adatas, gan izšūšanas žurnāls ar pievienotajiem materiāliem.
Wie ihr seht, werden die Geschenke tüchtig genutzt - die neuen Nadeln und das neue Magazin mit den beigefügten Materialien.

Ziemīgi - sniegbalti un saulaini sveicieni!
Winterliche - schneeweiße und sonnige Grüße!

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

Novembris - svētku mēnesis/ November - der Festmonat

Sveiciens pagājušajos Latvijas svētkos! Lai jaunais gads mums visiem un valstij ir veiksmīgs, drošs un cieņpilns!
Grüße zum vergangenen Geburtstag Lettlands, am 18. November! Das neue Lebensjahr sei für uns allen erfolgreich, sicher und würdevoll!
Arī mana svētku diena ir pagājusi. 
Lai arī te blogā kādu laiku valda klusums, tas nenozīmē, ka arī manā rokdarbošanās lauciņā tas ir tāds pats. Un jaunajā dzīves gadā par iespēju trūkumu sūdzēties nevarēs. Apsveicēji ir parūpējušies par to.
Auch mein Festtag ist vorbei.
Obwohl hier im Blog eine Weile die Stille herrschte, das bedeutet nicht, dass auch in meinem Handarbeitsfeld sie Stille herrscht. Und für das neue Lebensjahr über die Mangel an Möglichkeiten kann ich nicht klagen. Die Begrüßer haben dafür besorgt.
 Rokdarbu iespējas darbiņiem sev un citiem. Alfabēta izšuvums taps mazajiem radiniekiem.
Handarbeitsmöglichkeiten für mich und andere. Das ABC- Ausstickarbeit wird für die kleinen Verwandten entstehen.
 Jaunajā gadā būs jāatvēl laiks arī rakstu darbiem un kaut kam radošākam.
Im neuen Lebensjahr muss ich Zeit Schreibarbeiten widmen und noch für etwas Schöpferisches.
Krāšņie apsveikumi ar laba vēlējumiem.
Die herrlichen Grüßkarten mit guten Wünschen.
 Šie apsveikumi ir visīpašākie, jo tos gatavojuši vismazākie sveicēji. Izspriedām, ka abos ir svētku salūts.
Diese Grüße sind besonders wichtig, weil sie von den kleinsten Begrüßern gemalt wurden. Wir überlegten, dass in beiden der Fastsalut zu sehen ist.
*******
Un te pierādījums, ka rokdarbi nav pamesti novārtā.
Und hier der Beweis, dass die Handarbeiten doch nicht vernachlässigt sind.
 Kārtējais eksperiments, kas ar otro mēģinājumu gan tika izjaukts, toties tagad ir saprotams, kādam ir jābūt īstajam rezultātam. Jo modelim, pēc kura parauga eksperimentēju, bija tikai bilde. Tātad bija jāaprēķina, cik valdziņu, cik centimetru un cik dzijas. Rezultātam noteikti jābūt. 
Noch ein Experiment, das nach dem zweiten Versuch doch aufgetrennt wurde, dafür ist es jetzt klar, wie der Ergebnis sein muss. Weil vom Modell, nach dem ich experimentierte, hatte ich nur das Bild. Also ich musste  berechnen, wieviel Maschen wieviel cm und wieviel Garn brauche ich. Das Resultat wird bestimmt sein.
 Top sniegavīra burtiņš Ziemassvētku noskaņu - Nikolaja zābaciņam. Vecākajam brālītim jau tāds ir. Uzminiet, kāds burtiņš būs jaunākajam?
Hier entsteht der Schneemannbuchstabe für Weihnachtenstimmung - Nikolaustiefel. Das Stiefelchen für den älteren Bruder. Ratet mal, welcher Buchstabe wird für den jüngeren sein?
*******
Pirms kāda laiciņa jau saņēmu šo sūtījumu. Mana vārda māsa Rita   rīkoja izlozi Jardin Prive shēmai. Un es to saņēmu ar maziem jaukiem papildinājumiem, kuri arī noderēs. Un tik jauka pūcīte bija pievienota klāt.
 Bet par pūcītēm man vēl ir cits stāsts, ko ceru pastāstīt vēlāk.
Vor ein paar Wochen habe ich diese Sendung bekommen. Meine Namensschwester Rita hat in ihrem Blog eine Verlosung vom Jardin Prive Motiv gemacht. Und ich habe es mit vielen netten Beilagen bekommen, die ich bestimmt verwende. Und so ein nettes Eulchen war auch beigelegt.
Aber über die Eulen erzähle ich hoffentlich in einem anderen Post.

svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Ar rudens lietu un vēju, bet../ Mit Herbstwind und -Regen, aber..

.. ar vasarīgiem darbiem. 
Zilais eņģelis ļoooooti lēnām top. Domāju par kāda Ziemssvētku darbiņa uzsākšanu.
..mit sommerlichen Arbeiten.
Der blaue Engel entsteht seeeeehr langsam. Ich denke über das Beginnen einer Weihnachtsarbeit.

Un šeit "Rozā spociņš"! Vasarā iesāku topiņu  no atlikušās rozā dzijas un 1.Protams, sapratu, ka nepietiks, bet man bija rozā, ko pieskaņot. 2.Adot es sapratu, ka šī dzija neder manam noskatītajam modelim, par lielu mežģīņraksta caurumi, dzija ir slīdīga, tāpēc es arī adīju tik brīvi. Bet adīju līdz beigām, jo vienkārši gribēju adīt.  Tā sacīt - adatu adīšanas terapija. Būs arī ārdīšanas terapija. Tad būs atkal jādomā, ko darīt ar dziju... Bet topiņa modelis man patīk, būs jāmeklē piemērota dzija!
Und hier "Das rosa Gespenst"! Im Sommer habe ich einen Sommertop vom restlichen Garn begonnen und dann verstanden, dass 1. der Garn mir nicht reichen wird, aber ich hatte noch einen rosa Garn, den ich anpassen konnte, 2. Beim Stricken habe ich verstanden, dass dieser Garn meinem gewählten Model nicht passt, die Löcher vom Muster sind zu groß, und diesen Garn ist sehr glitscherig, und ich habe auch sehr locker deshalb gestrickt. Aber ich habe doch bis zum Ende gestrickt, weil ich einfach stricken möchte. Sozusagen Nadel Strickentherapie. Aber es wird auch Aufziehentherapie sein. Aber dann muss ich wieder denken, was ich mit diesem rosa Garn mache... Aber das Model vom Top gefällt mir, ich muss einen passenden Garn suchen!

Uz auguma izskatījās diezgan labi, bet tie caurumi tomēr par lielu...
Der Top passte gut, aber die Löcher waren doch zu groß...

*******
Fotografēts pirms rudens vējiem un salnām.
Das Foto noch vor den Herbstwinden und -Frösten gemacht.


sestdiena, 2016. gada 3. septembris

AMC apmaiņa/ AMC Tausch

Kad Klaudia piedāvāja savu vasaras AMC kolekciju apmaiņai, manī aizdegās vēlme, bet  sākumā tikai paskatījos, un tad vēlreiz iegāju paskatījos, un tomēr pieteicos, apzinoties savas laika un tehniskās iespējas AMC radīšanā.
Als Klaudia ihre sommerliche AMC Sammlung zum Tausch angeboten hat, bekam ich einen großen Wunsch auch daran teilzunehmen, aber anfangs habe ich nur angeschaut, dann bin ich noch auf dem Blog gewesen, und doch zum Tausch angemeldet, obwohl ich ganz klar meine Zeit und technische Möglichkeiten zum Schaffen der AMC verstand.
Šo AMC saņēmu no Klaudijas. Diese AMC habe ich von Klaudia bekommen.
Un šī tapa Klaudijai mēneša laikā. Und diese ist dann von mir in einem Monat für Klaudia entstanden.
Vai jūs varat pateikt, kāpēc man tik ļoti patīk tekstilkartiņas?
Könnt ihr vielleicht sagen, warum ich so sehr die textile Karten mag?

svētdiena, 2016. gada 28. augusts

Silts būs silts/ Warm wird warm sein

Paldies par komentāriem iepriekšējai ziņai. Te nu ir arī mīklas atminējums, ko tad es adu - gatavais adījums.
Danke für die Kommentare zur letzten Post. Hier ist die Rätsellösung, was ich stricke - die fertige Strickarbeit.
Jaka apmetnis no nevienmērīgi šķeterētas pusvilnas. Īpašniecei patīk - un tas ir galvenais. Fotosesija ļoti vasarīgās noskaņās - beidzot sagaidītā saulītē, te gan jau pievakara saulītē. Bija grūti noķert īsto kadru, lai varētu parādīt krāsu un formu, tāpēc tik bilžu. Ticējums vēsta: Vasarā adītais ziemā ir silts nēsāšanai. Lai nu tā būtu!
Die Jacke  Umhang aus dem Garn von der wechselhaften Dicke. Der Besitzerin gefällt - und das ist das Wichtigste. Die Fotosesie verlief in sehr sommerlichen Stimmung - endlich scheint die langerwartete Sonne, hier schon in der Abendstunde beim Sonnenuntergang. Es war schwer das richtige Bild zu treffen, um die Farbe und die Form zu zeigen, deshalb so viele Fotos. Die Volksglaube sagt: im Sommer Gestricktes ist im Winter warm. Hoffen wir darauf!
 Dzija sākotnēji tika meklēta diviem vasaras modeļiem, ko varētu vēl apvilkt no rudens puses, bet plāni mainījās. Acīs bija iekritis arī modelis no ziemā iegādāta žurnāla.
Der Garn wurde anfänglich für zwei Sommermodelle gesucht, die man auch im Herbst tragen könnte, aber die Pläne änderten sich. Das Modell aus dem im Winter gekauftem Magazin war auch ins Auge gefallen.
 Paraugs bija šis modelis, no šī žurnāla. Bet ar citādu dziju un rakstu izskatās citādi.
Als Muster diente dieses Modell, aus diesem Magazin. Aber mit dem anderen Garn und mit dem anderen Muster sieht es anders aus.
Vai izbaudāt jaukās, saulainās dienas, ko dāvājusi vēl šī vasara?
Genießt ihr die netten und sonnigen Tage, die uns noch dieser Sommer geschenkt hat?

svētdiena, 2016. gada 21. augusts

Smalki un biezi/ Fein und dick

 Jau mēnesis  būs apkārt kā pabeidzu savu Zilo eņģeli. Bet nav pat izmazgāts un izgludināts... Tik daudz kā ir bijis šai vasarā, ka izšūšanai tikai brīžiem atradu laiku.
Schon ein Monat ist rundherum, als ich meinen Blauen Engel beendet habe. Aber noch nicht gewaschen und gebügelt leider... In diesem Sommer ist so viel los gewesen, dass für das Austicken nur ab und zu ich die Zeit fand.

 Tomēr iesāku Sārto eņģeli, iesaistoties Vasaras Otrajā Elpā. Bet izšuju vien tik, lai izpildītu nedēļas normu.
Ich habe doch den Rosaroten Engel angefangen, auch beim Sommer Zweiten Atem bin ich angeschlossen. Aber ich sticke nur so viel aus, damit die Wochenzahl zu erreichen.
 Bet arī tā iet uz priekšu. Četru nedēļu darbs, Jo..
Aber auch so geht es voran. Die viervochige Arbeit. Weil..
 rokdarbošanai atvēlētais laiks tiek ziedots šim lieldarbam. Šeit -  salocītā veidā. Ceru, ka rezultāts īpašniecei patiks. Dzija - dažāda biezuma šķeterējums, pusvilna, Filati Lo Stile Armonia.
für das Handwerken vorgesehen Zeit dieser Großarbeit gewidmet wird. Hier zusammengefaltet. Ich hoffe, dass das Ergebnis der Besitzerin gefällt. Der Garn - wechselhafte Dicke, Wolle+Syntetik, Filati Lo Stile Armonia.

Jā, tas būs apgērbs rudenim. Bet es tagad priecājos par vasaru, kas ir atgreizusies!
Ja, das ist ein Kleidungsstuck für den Herbst. Aber jetzt freue ich mich über den Sommer, der hier zurückgekehrt ist!

piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Rakstīt, lasīt.. un ceļot/ Schreiben, lesen und reisen

Paldies par labajiem vārdiem, vērojot manu eņģeļu(sārto vēl tomēr neesmu sākusi) izšūšanas procesu. Viņiem atkal bija nedaudz jāuzgaida, jo vēlējos izšūt motīvu apsveikuma kartiņai un bija mazs pasūtījuma darbiņš. Un šoreiz  - teksti. Tātad "rakstīju" ar adatu.
Ak jā, iepriekšējā postā rakstīju, ka man tāds miera režīms. Nu jau varu tomēr kustēties daudz vairāk, bet joprojām uzmanīgi. Un tā man šī nedēļa, sākot ar svētdienu, bija aktīva, dažādi emocionāli piepildīta, gadījās, kas neplānots, bet, ja jādodas palīgā, tad jādodas. Tā otrajam darbiņam, lai arī cik tas bija neliels, laiks bija ļoti limitēts.
Danke für die guten Worte über den Austichvorgang meinen Engel(den rosafarbenen habe ich doch noch nicht begonnen). Sie mussten wieder ein wenig warten, weil ich einen Motiv für die Grusskarte austicken möchte und eine Bestellungsarbeit hatte. Un diesmal - Texte. Also ich habe mit Nadel "geschrieben".
Ach ja, im vorigen Post habe ich geschrieben, dass ich eine ruhige Lebensordnung einhalten soll. Nun kann ich mehr sich bewegen, aber immer noch aufmerksam. Und so war mir diese Woche vom Sonntag an aktiv und verschieden emotionell erfüllt. Es gab was ganz Ungeplantes, aber, wenn ich helfen konnte, dann habe ich das gemacht. So hatte ich für die zweite Arbeit, obwohl sie ganz klein war, limitierte Zeit.
 Mani jau sen ir piesaitījuši motīvi ar tekstu, kas veido attēlu. Bet tie pieejami pārsvarā angļu valodā. Nu kam tad es šūšu ar angļu tekstu... Bet te radās iespēja. Dzimšanas dienas gaviļniecei, kam ir paliela saistība ar angļu valodu. Tā es varēju īstenot savu vēlmi. 
Mir haben schon längst die Motive mit Text gefallen, und wenn sie noch ein Bild bilden. Aber sie waren meistens in der englischen Sprache. Für wen denn werde ich auf Englisch aussticken... Und nun hatte ich solche Möglichkeit. Für das Geburstagskind, das eine große Zusammenhang mit Englisch hat. So konnte ich auch meinen Wunsch erfüllen.
Ar šo darbiņu piedalīšos projektā/ galerijā par tēmu "Anglija" pie Jeļenas. 
Mit dieser Arbeit nehme ich an  Projekt/Galerie zum Thema England bei Elena teil. 
С этой небольшой работой участвую в проект/галерею на тему Англии  в блоге xelenacrochets у Елены. Довно хотела вышить такой мотив с текстом. Но для кого я буду шить по англиски? И вот повернулась такая возможность... На день рождения.
 *******
Šis 20x20 cm darbiņš bija pasūtījums. Kvadrāts tiks iešūts kopīgā sienas segā, kur būs lasāmi arī citu bērniņu vārdi un dzimšanas dati, kurus "saķērusi" viena īpaša vecmāte. Putniņš simbolizē puisīšu uzvārdu.
Diese 20x20 cm große Arbeit war eine Bestellung. Das Quadrat wird in eine gemeinsame Wanddecke eingenäht, wo die Namen und Geburtsdaten auch von anderen Kindern sein werden, die eine besondere Hebamme "eingefangen" hat. Das Vögelchen symbolisiert den Familiennamen der Knaben.
*******
Biju ciemos un nelielā ceļojumā, līdz Krāslavai(tur pabiju pirmo reizi, skaista pilsēta). Te būs daži mirkļi.
Ich war zu Gast und machte einen kleinen Ausflug, bis Krāslava (die Stadt befindet sich unweit von der Grenze mit Weißrussland und ich war dort zum ersten Mal und fand die Stadt schön). Hier einige Ausflugsmomente.
 Seni rokdarbi Izvaltas skolas muzejā. Alte Handarbeiten im Schulmuseum von Izvalta. Ausgestickte Wanddecke, gewebtes Tuch und Gürtel aus Wolle.

Izvaltas baznīca. Die Kirche in Izvalta.

 Skats uz Daugavu no 32 m augstuma. Der Blick auf die Daugava von der 32 m Höhe.
 Un uz Krāslavu. Und auf Krāslava. Plāteru- Zībergu pils un parks. Das Schloss und Park von Plater-Sieberg.


 Šajā namiņā starp suvenīriem bija iegādājami izšuvumi. Skaisti, kvalitatīvi izšūtas un ierāmētas gleznas. Tās manā atmiņā.
In diesem Häuschen konnte man nicht nur Souvenirs kaufen, sonders auch sehr schöne und qualitative ausgestickte und eingerahmte Bilder. Aber die bleiben in meinen Erinnerungen.
Un jau mājupceļā - dīvainais Velnezers. Und im Heimweg - der seltsame Teufelssee(keine Pflanzen und Tiere).