piektdiena, 2020. gada 25. decembris

Ziemassvētku mirkļi/ Weihnachtsmomente

25.decembra rīts. Der Morgen vom 25.Dezember.


Šī apsveikuma kartiņa Tediju lācīšu mīļotājai ir nonākusi pilnīgi pretējos laika apstākļos zemeslodes otrā pusē. Un tai bija vajadzīgs mēnesis ceļam, lai tā pirms Ziemassvētkiem nokļūtu Austrālijā. Jāsaka, ar mēnesi pietika, zinot, ka vēstules no Austrālijas un uz Austrāliju šogad ir ceļojušas no 3 līdz 6 mēnešiem.
Dizainere Durene Jones, "In the nursery"/ "Bērnistabā". Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Diese Grußkarte an eine Taddybärliebhaberin  ist in eine ganz gegenseitige Wetterlage angelangt, in andere Seite der Erdkugel. Und sie brauchte für den Weg einen Monat, damit sie vor Weihnachten Australien erreicht. Man muss sagen, es reichte diesmal mit einem Monat, wenn man weiß, dass die Briefe in diesem Jahr von und nach Australien von 3 bis 6 Monaten reisten.
Gatavošanās. Eglīte vēl jārotā. Dāvanas vēl tiek saiņotas. Kas sniegavīram vēderā - sniegavīri. Materiāli - papīra dvieļu ruļļi, aplīmēti ar baltu papīru, filca un, līmlentes un zīmētām detaļām.
Die Vorbereitung. Der Weihnachtbaum muss noch geschmückt werden. Die Geschenke werden noch gepackt. Was hat der Weihnachtsmann im Bauch - Weihnachtsmänner. Die Materialen - Papierrolle von Küchentücher, beklebt mit weißem Papier, Bestandteile aus Filz, Klebeband und gezeichnet. 
Un ar grāmatu par sniegavīru. Sniegavīri gan vēl gaida rūķi, kas nogādātu dāvanas saņēmējiem.
Und mit einem Buch über einen Schneemann. Die Schneemänner warten aber noch auf einen Wichtel, der die Geschenke den Empfängern zustellt.
Šogad, kad jāpieņem situācija, ka daudzas lietas nevar notikt kā ierasts, pie dažām tomēr gribas pieturēties, lai ir kā ierasts. Tradicionālie Ziemassvētku cepumiņi katram atsevišķā paciņā, bez kopīgas tējas un kafijas dzeršanas.
In diesem Jahr, wo wir die Situation annehmen müssen, dass Vieles so wie gewöhnlich nicht stattfinden kann, an einigen Sachen möchte man doch anhalten, damit es wie gewöhnlich ist. Meine traditonelle Plätzchen zum Mitnehmen eingepackt, ohne gemeinsames Kaffe- und Teetrinken.

Ziemassvētku cepumiņi vēlreiz, bet šoreiz saulespuķu sēkliņu griljāžas vietā lazdu riekstu griljāža. Baltās bumbas labi zināmas cepumu ražotājfirmas piparkūkas baltajā šokolādē. Piparkūkas arī pašas ceptas, bet mīkla - izmēģinājums no B*nes maizes ceptuves. Un kur nu bez speķa pīrādziņiem.
Die Plätzchen noch einmal, aber diesmal statt Sonnenblumenkernekaramelle ist die Haselnüssekaramelle. Die weißen Kugel sind die Pfefferkuchen in weißer Schokolade von einem bekannten Gebäckhersteller. Pfefferkuchen auch selbst gebacken, aber der Teig diesmal zum ersten Mal von Bäckerei B*ne. Und zu Weihnachten die Speckkuchen/Speckbrötchen dürfen nicht fehlen.

Ziemassvētku slepenā draudziņa spēle/ Weihnachtswichteln

krustduriens.lv forumā norisinājās tradicionālais Ziemassvētku apmaiņas projekts. Šogad varbūt mazākā pulciņā, bet tas jau nemazina iesaistījušos dāvanas gatavošanas prieku un pārsteigumu, saņemot dāvanu. Mans slepenais rūķis izrādījās, jau otro gadu, memme, kas pati arī atveda dāvanu(labi, ka tā varēja apvienot braucienu un piegādāt un sagādāt man pārsteigumu!). Paldies, memme (Daina)!
Im Forum krsutduriens.lv (Kreuzstich) fand das traditionelle Weihnachtswichteln statt. Diesmal vielleicht im kleineren Kreis, aber das beeinträchtigt nicht den Eingeschalteten das Freude vom Geschenkenbasteln und die Überraschung beim Bekommen des Geschenkes. Mein Weihnachtswichtel war schon das zweite Jahr memme, sie hat auch selbst das Geschenk gebracht(gut, dass man so die Fahrt und das Geschenkzustellung und das Freudemachen für mich vereinigen konnte!). Danke , memme(Daina)!
Kastītē vēl viena kastīte. Ar SA Stitch dizaina izšuvumiem rotātas kastītes man būs jau divas. Te pirmā. 
In der Schachtel noch eine Schachtel. Ich habe jetzt zwei Schachtel mit dem SA Stitch Design. Hier die erste.
Un skaisti darināti eglītes rotājumi. Und schön gehäkelter Weihnachtsbaumschmuck.
Un izšūšanas komplektiņš, sudraba diedziņš jaunu darbu radīšanai un ausekļa zīme kāda tērpa rotāšanai. Kartītes motīvu jau esmu sākusi izšūt. Pat zinu, pie kā putniņš varētu lidot, galvenais, lai lielie putni - lidmašīnas var turp lidot.
Und ein Ausstickset, Silbergarn für das Basteln von neuen Sachen und das Zeichen von Morgenstern für das Schmücken der Kleidung. Mit dem Aussticken des Motivs für die Grußkarte habe ich schon begonnen. Ich weiß sogar, zu wem das Vögelchen fliegen kann, das Wichtigste, dass die großen Vögel - die Flugzeuge dorthin fliegen können.

******
Te ir mans izšuvums apmaiņas dāvaniņai. Kad biju motīva meklējumos un ieraudzīju šo Michael Powell "Winter Cottage", nolēmu, ka vēlos izmēģināt izšūt kādu Povelīti. 
Ainavas izmēri 8,5x8,5 cm, 16 toņu DMC diegi, 4 saliktie toņi, 3 krāsu kontūras un 1 mezgliņš. Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Hier ist meine Ausstickarbeit für das Wichteln. Als ich das Motiv suchte und fand dieses "Winter Cottage" von Michael Powell, beschloss ich, dass ich ein Powellchen austicken möchte, also zum ersten Mal.
Das Bild ist 8,5x8,5 cm, 16 Farbtöne von DMC, 4 zusammengesetzte Farbentöne, 3 Farben für die Konturen und ein Knötchen.
Tāds bija šis motīvs vēl bez kontūrām.
So war das Motiv ohne Konturen.

Te dāvaniņa jau pie memmes. Jā, mēs bijām viena otrai slepenās rūķenes :)
Hier das Geschenk schon bei memme. Ja, wir waren die Wichtel für einander.

svētdiena, 2020. gada 22. novembris

Vieni svētki pagājuši, nākamie - tuvojas/ Die Festtage sind vorbei, aber die nächsten kommen

Lavandu pulksteņa progress. Varēja būt pat pabeigts, bet top citi mazi darbiņi arī. Diena bija apmākusies, bilde tāda blāva.
Die Lavandeluhr - WIP. Sie konnte beendet sein, aber ich mache auch einige kleine Arbeiten. Der Tag war bewolkt, deshalb ist das Bild so blass.
Mana ieinteresētā kompanjone. Meine interessierte Kompagnonin.
*******
Mazs, bet saturiski spēcīgs apsveikums. Ceru, ka sasniegs gaviļnieci. Latvju raksti - saulītes, kas transformējas ziedā, un krāsu salikumi ar nozīmi. Varētu teikt Raiņa vārdiem - dies saulīte atkal trīskrāsaina, drīz (zila)dzeltena, drīz zaļa, drīz sarkana.
Eine kleine, aber inhaltlich starke Grußkarte. Ich hoffe, dass sie das Geburtstagskind erreicht. Die lettischen ethnographischen Zeichen - die Sonnenzeichen, die in die Blumen verwandeln, und die Farbenkombinationen mit Bedeutung. Ich könnte auch mit Worten des Dichters Rainis sagen: Bald tanzt die Sonne dreifarbig, bald (blau) gelb, bald grün, bald rot.(In seinem Gedicht "Altertum" spricht er über das unterdrückte Volk, das bald frei wird.)
Ar šo latviešu etnogrāfisko zīmju izšūšanu sākās mana Latvijas svētku nedēļa. Skolā mēs Latviju sveicām šādi, jo citi pasākumi diemžēl izpalika:
Mit dem Aussticken von diesen Zeichen begann ich die Festwoche Lettlands. In der Schule haben wir Lettland so gratuliert, weil andere Veranstaltungen blieben ja leider aus:
Un mana nelielā kūciņa manos dubultsvētkos. Und mein bescheidener Kuchen zu meinem Doppelfest.

svētdiena, 2020. gada 1. novembris

Provansas laiks+rudens laiks un citi laiki/ Die Zeit von Provance + die Herbstzeit und andere Zeiten

Pulkstenis skaita Provansas laiku tālāk.
Die Uhr zählt die Zeit von Provance weiter.
Tas - 

Er -
pilnmēness nāk (tik tumšs gan nebija, bet telefona kamera diemžēl nenoķēra to tumši zilo.)
der Vollmond (so dunkel war es nicht, aber die Kamera von Smartphone hat leider den Dunkelblauen nicht empfangen).
Un te vakardien vēl varavīksne.
Und hier gestern noch der Regenbogen.
Un vēl var runāt par pavasara laiku, jo puķudobē ir uzziedējušas prīmulas.
Und noch kann man über eine andere Jahreszeit reden. über Frühling, weil im Blumenbeet die Primeln aufgeblüht haben.

Un(3. reizi "un", nav labais stils...) kad aiz loga tumšs, iekšpusē gaišs un silts, izmēģinu rakstus cepurei, bet vēl neesmu nonākusi pie kaut kādas derīgas izvēles, jo dzija tumša un smalka, bet tāda man iepatikās.  Jo gribu tādu siltu, bet plānu cepurīti. Ir atrasts motīvs un atlasīti diegi vienam Ziemassvētku motīviņam un jāsāk domāt par Ziemassvētku apmaiņas projekta dāvaniņu.
Gaišas rokdarbu stundas arī  jums!
Und(zum 3.Mal "und", kein guter Stil...) wenn es draußen so dunkel ist, aber innen warm und hell, probiere ich die Muster für eine neue Mütze, aber zu einem passendem Ergebnis bin noch nicht gekommen, weil der Garn dunkel und dünn ist, aber der hat mir gefallen. Weil ich eine warme, aber dünne Mütze möchte. Ich habe ein Weihnachtsmotiv und dafür auch den Garn gesammelt und noch muss ich die Ideen für den Weihnachtswichtelngeschenk sammeln.
Helle Handarbeitenstunden wünsche ich auch euch!

pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris

Divi gadalaiki un trešais C-laiks/ Zwei Jaherszeiten und eine C-Zeit

 Vasaras atmiņas, vasarīgi motīvi, ceļojam rokdarbos. Ar šo darbu piedalos arī krustduriens.lv  kopprojektā Otrā Elpa.

Die Sommererinnerungen, Sommermotive und das Reisen in Handarbeiten. Mit dieser Ausstickarbeit nehme ich auch am gemeinsamen Projekt Zweiter Atem auf der Homepage krustduriens.lv teil.

Kļavas pārvērtības šajā rudenī. Nu jau tā gandrīz kaila.
Die Verwandlung des Ahorns in diesem Herbst. Nun ist er fast kahl.
Skats no Latvijas otrā augstākā pakalna - Lielā Liepukalna. Bet uzkāpjot arī tornī, tu esi uzkāpusi augstāk kā Gaiziņkalnā.
Der Blick vom zweitgrößten Hügel Lettlands - vom Großen Lindberg. Aber wenn man noch den Aussichtsturm besteigt, dann ist man höher als auf dem höchsten Hügel - Gaiziņkalns(stolze 311,94 m in unserem Flachland).

Skats no Latvijas trešā augstākā pakalna - Mākoņkalna.
Der Blick vom drittgrößten Hügel Lettlands - vom Mākoņkalns(Wolkenberg).
*******
Un vēl viens gadalaiks jeb Covid laiks liek sēsties pie šujmašīnas. Izmēģināju trīs modeļus, sašuvu desmit mutes un deguna aizsegus.
Und noch eine Jahreszeit oder Covid_Zeit lässt die Nähmaschine in Gang bringen. Ich habe drei Modelle ausprobiert, zehn Behilfsmasken genäht.

svētdiena, 2020. gada 27. septembris

Vasaras darbi pabeigti/ Sommerarbeiten beendet

 

Šīs vasarīgās nedēļas beigās pabeidzu savu vasaras darbiņu - cepurīti steidzīgajam bērniņam. Te nu visi darbiņi, kuri tapa pēc mūsu vasaras tusiņa, kur vienojāmies labajam darbiņam priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem -  tamborējām astoņkājīšus un adījām cepurītes, zeķītes un jaciņas.
An diesem sommerlichen Wochenende habe ich meine Sommerarbeit beendet - ein Mützchen für ein Frühchen. Hier sind alle meine Arbeiten, die nach unserem Handarbeiterinnentreffen entstanden sind. Da haben wir für ein gutes gemeinsames Werkeln geeinigt - wir haben für frühzeitig geborene Babys die Achtfüßler gehäkelt und Mützchen, Söckchen und Jäckchen gestrickt.
Trīs cepurītes,
Drei Mützchen,
divām no tām ir sabiedrotie - zeķītes. Mīļš paldies Sandai par sarkanajiem un zilajiem dzijas  kamolīšiem!
zwei von ihnen haben die Verbündeten - die Söckchen. Lieben Dank an Sanda für den roten un die blauen Garnkneuel!

Un tagad var turpināt kādu iesāktu darbiņu! Par to pastāstīšu vēlāk!

Und jetzt kann ich eine angefangene Arbeit weitermachen. Dafür berichte ich später!

*******

Šovasar mani iepriecināja krešu lapiņas, un ziedi ir atguvuši otro elpu un zied joprojām!
In diesem Sommer haben mich die Blätter von Kressen erfreut, und die Blühten haben den zweiten Atem bekommen und blühen immer noch!

pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

Izloze "Vasaras sapnis"/ Verlosung "Sommertraum"

Kā jau varbūt lasījāt iepriekšējā ziņā, ka mūsu tusiņā notika arī izloze. Nosaukums "Vasaras sapnis".

Mana dāvana sanāca tāda raiba - kā nu varēju savu dāvanas ideju sakombinēt: sašuvu maisiņu ar rozēm, kur ieliku salvetes ar vasaras ziedu motīvu, mazas ievārījumu burciņas, kurās materiāli vasaras sapņu piepildīšanai rokdarbos, vienkāršs auduma maisiņš, kuru var noformēt ar izšuvumu, maisiņš ar lavandām un vasarīgs saldums.

Wie ihr schon vielleicht in der vorigen Post gelesen habt, dass in unserem Treffen auch eine Verlosung stattfand. Mit dem Titel "Sommertraum".

Mein Geschenk gelang bunt - so wie ich meine Idee zusammenstellen konnte: ich habe ein Stoffbeutel mit Rosenmotiv genäht, noch gab es die Papierservietten mit Sommerblumenmotiv, kleine Marmeladengläser mit Materialen für Erfüllung der Sommerträume in den Handarbeiten, einfache Stofftasche, die man mit einer Ausstickarbeit gestalten kann, ein Lavandelbeutel und eine sommeliche Süßigkeit (die Schokolade heißt Kornblume, direkt übersetzt - Roggenblume).

Sandas foto. Foto von Sanda.

Atvainojiet, fotografēju vakarā. Entschuldigung, die Fotos sind am Abend gemacht.

 Japāņu maisiņu kinšaku rokdarbiem šuvu pēc apraksta. Diemžēl man nebija līmējamā flizelīna, tad maisiņš būtu pufīgāks. Apraksts šeit
Japanische Kinchaku Beutel habe ich nach dem Schnittmuster von hier genäht. Ich hatte leider keinen Volumenflies, so ist er nicht so puffig.

Un lavandām vēlējos arī atbilstošu maisiņu.
Und für die Lavendel wollte ich einen passenden Beutel.
Manu raibo dāvanu izlozēja Sanda un es viņas - izšūšanas komplektu "Lavandu pulkstenis". Īsts vasaras sapnis! Un iesāku šūt.
Mein buntes Geschenk hat Sanda gezogen und ich das Geschenk von ihr - eine Stickpackung "Lavendeluhr". Ein echter Sommertraum! Und habe schon begonnen.


Dāvanas gatavošana sagādā prieku, tāpat kā pārsteigums un prieks ir, saņemot dāvanu.
Die Vorbereitung vom Geschenk macht Freude, sowohl auch hat man Überraschung und Freude von der Bescherung.

Sirsnīgas tikšanās un sirsnīgi darbiņi/Herzliches Treffen und herzliche Arbeiten

Pēdējā jūlija dienā devos nelielā ceļojumā, lai satiktos ar rokdarbniecēm, kas kļuvušas arī par labām draudzenēm (krustduriens.lv). Šovasar mūsu tusiņš notika Vidzemē - Augšlīgatnē, atpūtas kompleksā "Zemturi". Tiešām jauka vieta mežu vidū ar atraktīvu saimnieku, kurš arī ar rokdarbiem ir bijis uz tu. Piektdienas rīts bija pelēks, lietains un pavēss. Bet, nonākot galamērķi, starp lieliem lietus mākoņiem parādījās arī saulīte.

Am letzten Julitag begab ich mich in eine kleine Reise, um die Handarbeiterinnen (aus krustduriens.lv), die schon gute Freundinnen geworden sind, zu treffen. Unser Treffen fand ín diesem Sommer in Vidzeme (Nordosten Lettlands) in Augšlīgatne im Erholungskomplex "Zemturi" statt. Wirklich ein schöner Ort in der Mitte von Wäldern mit einem atraktiven Wirt, der auch mal mit Handarbeiten auf " Du" war. Der Freitagsmorgen war grau, regnerisch und kühl. Aber am Ziel hat auch zwischen den Wolken die Sonne sich gezeigt.

Vakars uz ezera pie dīķa. Der Abend am See am Teich.

Bērni un dzīvesdraugi devās pārbaudīt zivju bagātību un ūdens siltumu dīķos, bet mēs ķērāmies pie šīs reizes kopīgā labdarības darbiņa - astoņkājīšu tamborēšanas, kas ceļos pie priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem.

Die Kinder und ein paar Ehemänner begaben sich die Fischreichtum und Wasserrwärme in Teichen zu prüfen, aber wir begannen mit der gemeinsamen Arbeit - das Häkeln von Achtfüßlern für die frügeborenen Babys.

Sestdien turpinājām ar tamborēšanu, adīšanu un izšūšanu un devāmies apskatīt Līgatni - vecāki ar bērniem izbaudīja tīklu parka aktivitātes, citi apkārtnes ainavas. Izstaigājām arī Lustūža taciņas un ielūkojāmies smilšakmens klintī izcirstajos pagrabiņos, aizgājām līdz Ānfabrikas klintij(te Līgatnē es vēl nebiju bijusi). Un pāris suvenīrus es atradu Līgatnes Vīna darītavas veikaliņā. Pēcpusdiena un vakars turpinājās ar rokdarbošanos un sarunām uz terases Zemturos, ar izlozi "Vasaras sapnis", ar pirtiņu, ar vēliem makšķernieku stāstiem un auksto zupu, jo saprotat, ka no stāsta zivju zupu nevar izvārīt :)

Am Samstag haben wir mit Häkeln, Stricken und Aussticken fortgesetzt und begaben uns nach Līgatne - die Eltern mit den Kindern haben die Aktivitäten im Netztpark genossen, die Anderen - die Umgebungslandschaften. Wir sind die Sandfelsenpfaden gegangen und haben in die im Felsen ausgehauten Kellern eingeschaut. Wir gingen bis zum  Ānfabrika Felsen (hier war ich zum ersten Mal). Un ein paar Andenken habe ich im Weinfabrikgeschäft gefunden. Den Nachmittag und den Abend haben wir mit Handarbeiten und Geschprächen auf der Terasse unseres Erholungshauses verbracht, die Verlosung "Sommertraum" gemacht,  einige gingen in die Sauna, mit späten Änglerngeschichten un mit der kalten Suppe( eine traditionelle Sommersuppe aus roten Beeten und Kefir), ihr versteht doch, dass aus Geschichten keine Fischsuppe kochen kann :)Līgatnes rokdarbnieču darbi pie Lustūža pagarbiņiem. 
Die Strickarbeiten von Handarbeiterinnen aus Līgatne.

Ānfabrikas klints./Felsen.

Senās papīrfabrikas darbinieku mājas. Die alten Wohnhäuser von Arbeitern der Papierfabrik.

Svētdienas rītā vēl sarunas, rokdarbošanās. Lai arī nācās doties projām agrāk, paldies Gunitai par iespēju pievienoties, labi pavadīju laiku Salaspils botāniskajā dārzā.

Am Sonntagsmorgen hatten wir noch Gespräche, Werkeln. Obwohl ich früher wegfahren musste, hatte ich die Möglichkeit den Botanischen Garten in Salaspils zu besuchen.

Mūsu devums priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem. Adījumi tapuši mājās, arī tusiņā. Astoņkājīši kopdarbojoties.
Unser Beitrag für die Frühchen. Die meisten Strickarbeiten sind zu Hause entstanden. Die Achtfüßler - in der Zusammenarbeit.
.
Mans pirmais astoņkājis. Mājās tapuši šobrīd vēl divi. 
Mein erster Achtfüßler. 
Zu Hause sind noch zwei entstanden.
Salaspils botāniskā dārza vasaras puķu dobes. Die Sommerblumenbeeten im Botanischen Garten.
Atpūtas brīdis botāniskā dārza Staburaga piemiņas stūrītī. Top otrais astoņkājis. Die Erholungsminuten im Garten. Ich häkle den zweiten Achtfüßler.

Turpinājums stāstam par tusiņu vēl sekos. :)
Die Fortsetzung zum Thema  "Das Treffen" noch folgt :)