svētdiena, 2022. gada 17. jūlijs

No svētdienas līdz../ Vom Sonntag bis..

..svētdienai. ..Sonntag.
Jeb vienas nedēļas fotomirkļi. Oder die Fotomomento einer Woche.
Skats no Kristakrūga skatu torņa uz Teiču purvu.
Der Blick vom Aussichtsturm aufs Moor Teiči.

Vakars pirms lietainas dienas.
Der Abend vor einem regnerischen Tag.
Pavlova ar putukrējumu un vaniļas mērci. Dzīvespriecīga un koša kūka lietainā dienā jubilārei ar cienījamu gadu skaitu.
Pavlova-Torte mit Schlagsahne und Vanillesoße. Eine lebhafte und prächtige Torte an einem regnerischen Tag für die Jubilarin mit ehrwürdigem Alter.
Un vēl biezpiena un ķiršu kūka.
Und noch Quark- und Kirschenkuchen.
Mani "puķkāposti". Uz krešu sēklu paciņas izlasīju, ka tās pievilina kāpostu balteni. Tad kukaiņi ēdīs kreses un neliksies zinis par kāpostiem, hmmm? Kāpostu baltenis (Pieris brassicae) lidinājās, bija jau arī pāris kāpuri, bet kopumā kāposti veidojas labi. Un vagā skaisti arī. Kamēr nav apēsti ziedi...
Mein "Blumenkohl". Auf dem Samenpäckchen von Kressen habe ich gelesen, dass sie die Kohlweißlinge anlocken. Dann werden sie die Kressen fressen und keine Interesse an Kohl haben, hmmm? Ein Kohlweißling flatterte, gab es auch einige Raupen, aber insgesamt reift Kohl gut. Und im Beet sieht es schön aus. Bevor die Blumen gefressen sind...
Vēlreiz pavlova, bet nedaudz savādāk. Noch einmal Pavlova-Torte, aber ein bisschen anders.


Fotomirkļi pēc peldes. 
Die Fotomomente nach dem Schwimmen.
Piektais sarkankrūtīša motīvs manā gada projektā - izšūt vismaz vienu Ziemassvētku motīvu mēnesī. 
Das fünfte Rotkkehlchenmotiv von meinem Jahresprojekt - wenigstens ein Weihnachtsmotiv auszusticken.
Manai dzeltenbrūnajai petūnijai viens šāds zieds, labprāt redzētu vēl šādus. Tas varēja būt arī pateicoties "pabarošanai"?
Meine gelbbraune Petunie hat eine solche Blume. Ich würde gern noch solche sehen. Vielleicht ist das dank dem "Füttern"?

otrdiena, 2022. gada 12. jūlijs

Vasaras vidū/ Mitte Sommer

Pavasaris jeb "Patchwork Printemps" ir beidzies pabeigts. Ja jūs atceraties, es to iesāku pavasara krustiņtusiņā. Nu lūk, bet pabeidzu to vasaras krustiņtusiņā. Pie tam, tas notika manā pusē. Bija, protams, uztraukums to organizējot, bet arī liels prieks satikt un uzņemt savas rokdarbu domu biedrenes šeit.
ist der Frühling oder "Patchwork Printemp" zu Ende beendet. Wenn ihr daran erinnert, habe ich diese Arbeit während unserem Handarbeiterinnentreffen im Frühling begonnen. Nun, beim Sommertreffen habe ich sie beendet. Dabei fand es in meiner Gegend. Ich hatte natürlich die Aufregung bei der Organisation, aber auch große Freude meine Handarbeitsgleichgesinnte zu treffen und hier aufzunehmen.
Te ar iepriekš izšūto vasaras motīvu. Jā, "Pavasarim" man bija mazāks auduma gabaliņš, bet gribējās sākt izšūt. Kad tikšu līdz noformēšanai, tad jau atbilstoši rīkošos. Un jaunākajam izšuvumam vēl jādodas vannoties. Jautājums jums - cik vienādu motīvu ir abos darbos?
Hier mit dem vorher ausgestickten Sommermotiv. Ja, für den "Frühling" hatte ich weniger Stoff, aber ich mochte mit Aussticken beginnen. Wenn ich zum Gestalten komme, dann handle ich entsprechend. Und die jüngste Arbeit soll noch in die Badewanne. Die Frage an euch - wieviel gleiche Motive gibt es in beiden "Patchworks"?
*******
Šeit daži mirkļi no kopīgās darbošanās.
Hier einige Momente von gemeinsamen Werkeln.

Kamēr top krustiņi, tikmēr "pavadošais sastāvs" jeb Xelluc vīrs ir pagatavojis lazanju. 
Während die Kreuzsticharbeiten entstehen, hat "Begleitenbestand" oder der Mann von Xelluc Lasagne vorbereitet.
Ceru vēl dažus mirkļus parādīt. Kā arī daži lai paliek manā atmiņā, jo visu nevar nofotografēt, un vai vajag?
Ich hoffe, dass ich noch einige Momente vom Treffen zeige. Aber einige bleiben nur in meinen Erinnerungen, weil man nicht alles fotografieren kann, und muss man?

trešdiena, 2022. gada 6. jūlijs

Turpinu ceļot.. pagaidām virtuāli/ Ich reise weiter.. vorläufig virtuell

Ceļojums apkārt pasaulei - ar pirkstu uz kartes blogā pie Maikas turpinās. Jūnija ceļojuma mērķis - Amsterdama. Vēl šodien var parādīt savu rokdarbu. 

Domājot par Amsterdamu, man ir savas ceļojuma atmiņas un ainas - stāvās mājas kanālu malā, velosipēdi, brauciens ar kuģīti pa kanālu, puķu tirgus. Tāpēc izšuvumam meklēju kādu motīvu, kas saistās ar manām atmiņām. Un atradu pie Hetti  - paldies!

Die  Reise "Mit dem Finger auf der Landkarte" bei Maika geht weiter. Im Juni geht es nach Amsterdam. Noch heute kann ich meine Handarbeit zeigen.

Als ich über Amsterdam denke, dann habe ich meine Reiseerinnerungen und Szenen aus der Stadt - die schmalen und höhen Häuser am Kanalrand, Fahrräder, die Schiffahrt auf dem Kanal, Blumenmarkt. Deshalb habe ich ein Motiv gesucht, das mit meinen Erinerrungen verbunden ist. Und habe bei Hetti gefunden - danke!


Ja es pieminēju puķu tirgu, tad parādīšu ziedus, kas arī nāk no viena jeb vietējās puķu audzētavas. Šādas petūnijas man ir šajā vasarā.
Wenn schon ich den Blumenmarkt erwähnt habe, dann zeige ich die Blumen, die auch aus einem kommen, hier aus der ortigen Pflanzstätte. Solche Petunien habe ich in diesem Sommer:
Šīs meita nosauca par gotiskām.  Iespaidīgas tās ir! 
Diese hat meine Tochter als gotisch genannt. Eindrucksvoll sind sie ja!
Šīs arī bija kaut kādi savādākas un uzrunāja mani. 
Diese waren auch irgendwie anders und haben mich angesprochen.