svētdiena, 2015. gada 25. janvāris

"Otrā Elpa" - 2.nedēļa un../ "Zweiter Atem" - 2.Woche und..

 Šonedēļ nedaudz mazāk izšūts (pagājušās nedēļas krustdūrienu skaits  - 1695),
In dieser Woche habe ich etwas weniger ausgestickt ( die Kreuzstichzahl - 1695),
*******
 jo veltīju laiku zilonīša grāmatzīmei, kas drīz dosies jaunā dzīvē.
weil ich die Zeit dem Elefentenlesezeichen gewidmet habe, das bald in ein neues Leben sich begibt.

svētdiena, 2015. gada 18. janvāris

Projekts "Otrā Elpa" un../ Das Projekt "Zweiter Atem" und..

Krustdūriena forumā ir aizsācies projekts "Otrā Elpa", kas nozīmē - lai raitāk ietu šūšana, varētu sevi vairāk motivēt, notiek konkurss 10 nedēļu garumā. Nedēļas laikā jāizšuj vismaz 200 krustiņi. Svētdien ir jāpublicē paveiktais, bet krustiņu skaits jāpaziņo projekta vadītājai. Startā nostājos ar nedaudz iesāktu darbu - Veronique Enginger "Pivoine"/ Peonijas.
Im Kreuzstichforum ist ein neues Projekt "Zweiter Atem" begonnen, was bedeutet, damit das Ausstichen leicht von der Hand geht, damit es noch mehr sich selbst motivieren kann, findet das Wettbewerb 10 Wochen lang statt. Während der Woche stickt man wenigstens 200 Kreuzstiche aus. Am Sonntag publiziert man die Arbeit der Woche, aber die Kreuzstichzahl muss man nur der Projketleiterin sagen. Im Start war ich mit der angefangenen Arbeit - Veronique Enginger "Pivoine"/ Pfingstrosen.
1.nedēļas - 12.01.-18.01. veikums. Die Arbeit von der ersten Woche,

Šādi izskatās pilna shēma. So sieht das volle Schema aus.

*******
Kartiņas... Vēl neesmu salikusi kastītē Ziemassvētku apsveikumus, vēl ik pa brīdim paskatos uz tiem.
Gada beigās Anita savā blogā rīkoja divas izlozes, diemžēl pie tašiņas es netiku, bet pie kartiņām gan. Vienu es aizsūtīju tālāk, pierakstot arī mākslinieces vārdu, bet otru paturēšu sev.
Die Postkarten... Ich habe noch nicht die Weihnachtskarten in den Kasten gelegt, da sind ja doch die Neujahrswünsche, und das Jahr ist nur zwei Wochen jung, ich schaue auf sie noch gern.
Ende des Jahres hat Anita in ihrem Blog zwei Verlosungen organisiert. Ich blieb ohne Tasche, aber bekam die Postkarten. Eine habe ich weiter geschickt, mit dem Namen von Künstlerin, aber die zweite kommt in meine Sammlung.
*******
Manā rokdarbu plānā starp plāna punktiem ir iespraukusies cepures adīšana. Iegādājos ar atlaidēm tīru vilnu, bet tā interesanti sašķeterētu, kā satamborēta. Izmēģinājumu fāze jau notika. Secinājums - nepieciešamas resnākas adāmadatas. Ja dziju būtu pirkusi rokdarbu veikaliņā, tad būtu piemeklējusi adatas, bet tā dzija man iekrita acīs Ma*imas dziju plauktā.
In meinem Handarbeitsplan zwischen den Punkten hat das Mützestricken sich hineingedrängt. Ich habe mit Rabatt reine Wolle gekauft, sie ist sehr interessant gesponnen, wie gehäkelt. Das Probestricken ist schon stattgefunden. Die Schlussfolgerung - ich brauche dickere Stricknadel. Wenn ich den Garn im Handarbeitsladen gekauft hätte, hätte ich auch passende Stricknadel gekauft, aber den Garn hat mir in Augen im Garnregal vom Supermarkt gefallen.

sestdiena, 2015. gada 3. janvāris

Pirms../ Bevor..

drošiem soļiem doties 2015.gada gaitās, atskats uz paveiktajiem darbiņiem 2014.gadā.
mit sicheren Schritten in den Weg vom Jahr 2015 sich begeben, der Rückschau auf die Werke vom 2014.
 Izšuvumi - pārsvarā apsveikumiem un grāmatzīmēm. Die Ausstickarbeiten - meistens für Glückwunschkarten und Lesezeichen.
 Radoši ar papīru. Schöpferisch mit Papier.
Adīti un tamborēti. Gestrickte und gehäkelte.
Ar šujmašīnas palīdzību tapušie. Mit Hilfe von der Nähmaschine entstandene.

Vēl izmēģināju roku rakstu veidošanā projektā "Mustermittwoch". Noch habe ich versucht am Projekt "Mustermittwoch" teilzunehemen.
Saņemtie - apmaiņas projektos, dāvanās un izlozēs. Die bekommene - in den Tauschprojekten, als Geschenke und in den Verlosungen.
*******
Rokdarbu plāns 2015.gadam:
- turpināšu izšuvumu "Pivoine"/peonijas, diz. Veronique Enginger, ar ko esmu pieteikusies krustdūriens.lv Otrās Elpas projektā,
- izvēlēšos glezniņu un izšūšu rados gaidāmajam mazulim,
- izšūšu zilonīšu grāmatzīmes,
- izadīšu lakatu no Pāces vilnas,
- turpināšu kvadrātiņu tamborēšanu,
- un darbi, kas šobrīd vēl nav plānā, bet kurus es īstenošu.
Handarbeitsplan für das Jahr 2015:
- die Vortsetzung der Aussticharbeit "Pivoine", Designerin Veronique Enginger, mit der am Ausstichprojekt "Zweiter Atem" teilnehmen werde,
- ich wähle ein Bild für ein kommendes Baby in der Verwandschaft aus und sticke es aus,
- weiteres Aussticken der Elefentenlesezeichen,
- ich werde ein Tuch aus Wolle stricken,
- ich häkele weiter die vierfarbigen Grannys,
- und noch bestimmt die Arbeiten, die noch nicht im Plan sind, aber die ich bestimmt verwirkliche.

Un kādi ir jūsu rokdarbu plāni? Und wie sind eure Handarbeitspläne?

ceturtdiena, 2015. gada 1. janvāris

Arī 2014.gadā lasīju/ Auch im Jahr 2014 habe ich gelesen

Atjaunoju pagājušā gada ziņu. Gads -2014. beidzies, izlasīto grāmatu saraksts noslēgts. Cik dažādas grāmatas, tik dažādos veidos pie manis tās atnākušas. Vai kādu no tām esat lasījušas, ko jūs domājat par tām?
Ich erneuere die Post vom vorigen Jahr. Das Jahr 2014 ist zu Ende, die Liste von gelesenen Büchern abgeschlossen. Wie verschieden sind die Bücher, so auch durch ganz verschiedene Wege sind sie in meine Hände gekommen. Habt ihr eins von diesen Büchern gelesen, was meint ihr davon?
*******
Janvāris/ Januar                Ilze Liliāna Muižzemniece "Ledus pieskāriens"
Tā gribējās kau ko palasīt, un bibliotēkā pēc nelielas izvēlas paņēmu šo, saprotot, ka tā būs fantāzijas grāmata pusaudžiem. Jaunā autore raksta aizraujoši. Lai viņai veicas!
Ilze Liliāna Muižzemniece "Die Eisberührung"
Ich möchte so etwas lesen und in der Bibliothek nach einer kurzen Wahl habe ich diese genommen, obwohl ich verstanden habe, dass das ein Fantasiebuch für Jugendliche ist. Die junge Autorin schreibt spannend. Ich wünsche ihr Erfolg!
Attēls no autores blogaJanvāris/Januar
Latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāstu krājums "Purpura karaļa galmā" nonāca manās rokās Bērnu/ Vecāku žūrijas ietvaros. Daži bija pat aizraujoši stāsti. Bet tagad nu kādam laikam pietiks.
Fantasie- und Fantastikgeschichten von lettischen Autoren kam in meine Hände in Rahmen der Kinder/Elternjury(ein Lesenförderungsprojekt in Lettland). Manche Geschichten waren sogar spannend. Aber jetzt reicht es für mich eine Weile.

Attēls no šejienes


Janvāris/ Januar
Lorena Olivera "Pirms es krītu"
Arī Vecāku žūrijas grāmata. Viela pārdomām, ja ir atlicis izdzīvot pēdējo dienu. Stāsta varone to izdzīvo septiņas reizes.
Lauren Oliver "Bervor ich falle"
Auch das Buch der Elternjury. Der Stoff für Nachdenken, wenn man nur ein Tag zum Leben geblieben ist. Die Heldin der Geschichte kann diesen Tag sieben Mal erleben.

Attēls no:


Februāris/ Februar
"Divpadsmit Latgales loki ar Annu Rancāni" Ja šī grāmata būtu tikai divpadsmit maršruti pa Latgali, tie man šķistu interesanti, bet ne tādā mērā, kā kopā ceļojot ar Annu Rancāni. Viņas maršrutu aprakstos ir svarīgi ne tikai vēsturiskie fakti un liecības, bet cilvēki, kas šeit dzīvojuši un dzīvo. Man būtisks bija arī autores liriskais vēstījums.
"Zwölf Reiserouten mit Anna Rancāne" Wenn dieses Buch nur zwölf Reiserouten durch Latgale hätte, würden sie mir interessant sein, aber nicht in so großem Maße, wie in der Gesellschaft von Anna Rancane. In ihren Routen sind nicht nur die historischen Tatsachen und Zeitzeugnisse wichtig, sondern die Menschen, die hier lebten und leben. Für mich wichtig war auch der lyrische Faden von Autorin(sie ist Dichterin uns Journalistin.
Attēls no:                  Eigentich zwölf Routen ist die Umschreibung von Bogen des Flusses Daugava, die durch Gebiet Latgale(Ostlettland) fließt.

Februāris/ Februar
Viena vakara, man gan tas bija viens agrs rīts, romantiskais romāns. Uzrakstīts tā, lai tūlīt varētu ķerties pie filmēšanas un parādīt otrdienas romantiskajā seansā.
Inga Lindström "Der Sommer der Geheimnissen"
Ein romantischer Roman eines Abends, für mich war das ein früher Morgen. Er ist so geschrieben, dass man ihn sofort verfilmen kann und am dienstags romantischen Vorstellung zeigen kann.
Attēls no:
Februāris/ Februar
Māra Zālīte "Pieci pirksti"
Piecgadīgas meitenes sajūtas, domas un jautājumi atgriežoties ar vecākiem sapņu zemē Latvijā, ko viņa pazīst tikai no stāstiem, jo ir dzimusi tur Sibīrijas dzelošajā aukstumā. Arī vecākiem atgriešanās notiek citā valstī. Un šeit man bija jāuzdod jautājums, kā jutās mans tēvs, viņa māsas un brālis, vecāki. Vai uz viņiem arī skatījās ar aizdomām, neskatoties, ka viņi bija reabilitēti. Ko viņi atrada, vai pareizāk, neatrada vairs savās mājās. Bet es zinu atbildi, arī bez jautājuma, ka viņu visu dzīves bija salauztas, es arī vairāk neko nejautāšu tantei, kas vēl varētu pastāstīt, man pietiek ar šo sāpi, kas rit manās asinīs.
Attēls no:
Māra Zālīte/Mhara Sahlihte "Fünf Finger"
Die Gefühle, Gedanken und Fragen eines fünfjährigen Mädchens, das mit ihren Eltern ins Traumland Lettland zurückkehrt, ins Land, das sie nur von Erzählungen kennt, weil sie in eiskalten Sibirien als Kind von Deportierten geboren ist. Auch die Eltern kehren in ganz anderes Land. Und hier musste ich auch die Fragen stellen, wie fühlten sich mein Vater, seine Schwester, sein Bruder, seine Eltern? Wurden sie auch mit Verdacht angeschaut, obwohl sie doch reabilitiert waren? Was haben sie in ihrem Haus gefunden, richtiger gesagt, nicht gefunden? Aber ich weiß die Antwort, ohne zu fragen, dass ihre Leben zerbrochen waren, ich wurde nichts mehr meiner Tante fragen, die noch was erzählen konnte, ich habe genug mit dem Schmerz, der in meinen Adern fließt.

Februāris/ Februar
Pagājušā un šī gada literārie žurnāli "Latvju teksti". Nozīmīgas intervijas, literārie darbi, tulkojumi un recenzijas par grāmatām. Ik pa brīdim man vajadzīga ne tikai daiļliteratūra, bet arī literatūrzinātne, pateicoties studijās ieliktajam pamatam un manai interesei.

Attēls no:                           attēls no                   Attēls no:                 
 Die Literaturmagazine "Latvju teksti" "Die Texte von Letten" von vorigem und diesem Jahr. Bedeutende Interwievs, literarische Texte, Übersetzungen, Rezensionen über die Bücher. Ich brauche nicht nur schöne Literatur als Lesestoff, aber auch die Literaturwissenschaft, dank meinem Studium und meiner Interesse.
Marts/ März
Pirms stundas pabeidzu lasīt, tāpēc pagaidām neko nekomentēšu, lai iespaidi "nosēžas". Bet ir vērts lasīt. Ja esat redzējušas filmu "piezīmju grāmatiņa", tad šī grāmata arī patiks.
Nickolas Sparks "Talisman"
Vor einer Stunde habe ich das Buch beendet, deshalb noch keine Kommentare auf heißem Spur. Aber es lohnt sich zu lesen. Wenn ihr den Film "Das Notizbuch" gesehen habt, dann wird euch das Buch gefallen.
Attēls no:Marts/ März
Aizraujošs stāsts 19.gs. Austrālijas krastos, kur satiekas divas sievietes, viena izmanto iespēju iejusties otras ādā, taču otra dzīvi savai nevar pielāgot. Viss atrisinās un beigas, protams, laimīgas.
Elisabeth Haran "Auf der Insel der roten Erde"
Spannende Geschichte vom 19.Jh. in Australien, wo zwei Frauen sich treffen, und eine von ihnen versucht in der Situation das Leben der zweiten zu leben, aber das Leben vom Anderem seinem doch nicht anpassen kann. Alles wird gelöst am Ende und, natürlich, glücklich.
Attēls no:
Marts/ März
Mūsdienīga pilsētas sieviete sava Lieliskā meklējumos. Patiesību sakot, viņa to ir satikusi, bet tagad cenšas pielietot "pareizo" attiecību veidošanas taktiku. Kaut kas no romantisko fimu stila, kaut kas Bridžitas Džonsas stilā, tikai Vācijā.
Ildiko fon Kürthy
Moderne Stadtfrau nach dem Suche ihrer zweiten Hälfte. Richtiger gesagt, sie hat ihn gefunden, und versucht die "richtige" Taktik für die Bildung der Beziehungen zu verwenden. Etwas
aus den romantischen Filmen, etwas im Stil von Brigitte Jouns, nur in Deutschland.
                                          Attēls no:

Aprīlis/ April
Jānis Joņevs "Jelgava 94"
Jaunības atmiņas par piedzīvoto dzimtajā pilsētā, kad smagais metāls ir īstais dzīves mērķis. Taču mērķis nodibināt savu grupu neīstenojas. Patika rakstnieka dzīvā valoda, neraugoties uz dzīves noliedzošā dzīvesstila attēlošanu.
Grāmata tika izdota pagājušajā gadā, taču mani no lasīšanas šķiet atturēja tas melnais vāks. Bet kad lasa, tad šķiet, ka tādam tam jābūt.
Jānis Joņevs "Jelgava 94" Im ersten Buch des Schriftstellers geht es um die Jugenderrinerungen in der Heimatstadt, als der Haevy Metal das echte Lebensziel war. Doch das Ziel seine eigene Gruppe zu gründen wird nicht erreicht. Mir hat die lebendige Sprache des Schriftstellers gefallen, trotz der Beschreibung des verneinenden Lebensstils. Das Buch war schon im vorigen Jahr herausgegeben, aber mich hat vielleicht der schwarze Buchumschlag vom Lesen zurückgehalten. Aber wenn man liest, dann scheint man auch, so soll es sein.
Attēls no:
Maijs/ Mai
Lorena Olivera "Pandēmija"
Triloģijas 2.daļa. Aizraujoši, intriģējoši. It kā jau fantastika, notikumi nākotnē Amerikā, kad mīlestība tiek saukta par delīriju un visādiem paņēmieniem šīs un citas cilvēcīgas jūtas tiek iznīcinātas, bet vai tad tad mūsu pasaulē trūkst ļaunuma, varaskāres un necilvēcības?
Loren Oliwer "Pandemie"
Der 2.Tei der Trilogie. Spannend, mit Intrige. Fantastik, die Ereignisse in weiteren Zukunft in Amerika, als die Liebe als Delirium genannt wird und mit verschiedenen Mitteln diese und andere menschliche Gefühle zerstört werden, aber fehlt in unserem realen Leben das Böse, Herrschsucht und Unmenschlichkeit?
Attēls no:

Maijs/Mai
Lorena Olivera "Rekviēms" Triloģijas 3.daļa. Citēšu:
Nojaukt mūrus. 
Tas taču galvenais. Nav zināms, kas notiks pēc mūra nojaukšanas, jo caur to jau neredz, kas ir otrā pusē, un ej nu sazini, kāds būs ieguvums: brīvība vai zaudējums, miers vai haoss. Varbūt paradīze varbūt drupas.
Nojaukt mūrus.
Lai nav jādzīvo šaurībā un bailēs, ceļot barikādes pret nezināmo, skaitot lūgsnas pret tumsu;, lai nav jārunā terora un spriedzes valodā.
Ir jāiziet cauri ellei, bet citādi jau debesis neatklāt. Neuzzināt, kas ir svaigs gaiss un lidojums.
Nav svarīgi, kur jūs dzīvojat: skarbā lielpilsētā vai panīkušā mazpilsētiņā. sameklējiet pamatīgu metāla gabalu, cauruli vai akmeni. Un tad ārdiet, ārdiet, ārdiet!
Norunāsim tā: ja jūs ārdīsiet, es arī to darīšu - vienmēr un mūžam!
Nojauksim mūrus!
Attēls no:
Loren Oliwer "Requiem" Der 3.Teil der Trilogie. Zitat aus dem Buch.

Maijs/ Mai
Aizraujošs, bet smags stāsts par cilvēkiem un dabu Austrālijas rietumkrastā.
Eine spannende, aber schwere Geschichte über die Menschen und Natur im Westen Australiens.
Attēls no šejienes:


Jūnijs/ Juni
Greiems Simsions "Projekts "Rozija""
Solīta kā grāmata, kur varēs sirsnīgi izsmieties, man šur tur lika tikai pasmaidīt. Šis stāsts ir apliecinājums, cik mēs cilvēki esam dažādi.
Greiem Simsion "Projekt "Rosie""
Man wird besprochen, dass beim Lesen dieses Buches herzlich lachen kann, ich konnte nur ab und zu lächeln. Diese Geschichte ist als Beweis, dass wir Menschen sehr verschieden sind.
Attēls no:


Jūlijs/ Juli
Šis Pītera Meila romāns lika nedaudz vilties, "Gads Provansā" man patika daudz labāk. Atkal viena gada projekts ar mīlestību, ceļošanu starp valstīm, lielu naudu un noziegumu. Arī par savas vietas dzīvē meklējumiem.
Der Roman "Hotel "Pastis" von Peter Mayle hat mich ein wenig entäuscht, "Das Jahr in Provance" hat mir viel besser gefallen. Wieder ein Jahresprojekt, diesmal mit Liebe, mit Reisen durch die Länder, mit viel Geld und mit Verbrechen. Auch über die Suche nach seinem Ort im Leben.
Attēls no:
Augusts/ August
Kajsa Ingemarsone "Citroni dzeltenie"
Piekrītu anotācijas vārdiem: ".. sirsnīgs, mūsdienīgi vienkāršs romāns, kurš parāda dzīvi visā tās pilnasinīgajā krāšņumā." Varu tikai ieteikt.
Kajsa Ingemarsson "Die gelben Zitronen"
Ich stimme den Worten der Annotation ".. herzlicher, modern einfacher Roman, der Zeigt das Leben seiner vollblütigen Schönheit". Ich kann nur empfehlen.
Attēls no:Septembris/ September
Adriana Trigiani "Kurpnieka sieva"
Aizraujošs, pozitīvs darbs, neskatoties uz varoņu smagajiem dzīves brīžiem. Stāsts sākas 20.gs. sākumā Itālijas Alpos un noslēdzas ar domu atgriezties atpakaļ kalnā pēc 2,pasaules kara. Pa vidu ir emigrantu dzīve Amerikā, kara gaitas Eiropā. To izdzīvo divi jauni cilvēki Enca un Čiro.
Adriana Trigiani "Die Schusterfrau"
Eine spannende, positive Geschichte, trotz der schweren Tagen im Leben des Romanhelden. Die Geschichte beginnt Anfang des 20.Jh. in Alpen Italiens und endet nach dem 2.Weltkrieg mit dem Gedanken auf den Berg zurück zu kommen. Dazwischen ist das Leben von Emigranten in Amerika, Kriegsleben in Europa. Das ist das Leben von zwei jungen Menschen Unza und Tschiro, die zusammen wollen alt werden.
Attēls no:

Septembris/ September
Mikolajs Ložiņskis "Grāmata"
Saturs mani tik ļoti nepiesaistīja, bet forma, kā pastāstīt ģimenes stāstus caur lietām, bija saistoša. Nedaudz traucēja nesapratne, kurš ir kurš ģimenē, bet autora izvēlētajā formā tas nemaz nebija būtiski. Patīk citur izteiktā doma, ierosinājums pašiem rakstīt šādus ģimenes stāstus, par pamatu izmantojot lietas, kas, protams, ir cieši saistītas ar cilvēku dzīvi.
Mikołaj Łoziński "Das Buch"
Der Inhalt hat mich nicht so viel gefesselt, aber die Form, wie die Familiegeschichte durch die Gegenstände zu erzählen wird, war fesselnd. Ein bisschen störte mich das Unverständnis, wer ist wer in der Familie, aber bei der vom Autor gewählter Form war das auch nicht bedeutend. Ich mag irgenwo ausgesagtes Gedanke, den Vorschlag selbst solche Familiengeschichte durch die für Familie bedeutende Gegenstände zu schreiben.
Attēls no:

Oktobris/ Oktober
Braiens Selzniks "Hugo Kabrē izgudrojums"
"Bērnu žūrijas" jauniešu grupas grāmata. Mani tā piesaistīja ar melnbaltajiem zīmējumiem, kas gāja paralēli stāstam vai papildināja stāstu, kā filmas kadri, par ko ir arī šis stāsts. Par pirmās filmas vēsturi. Varbūt tāpēc nosaukums ir nedaudz maldinošs. Jo Hugo neizgudro, bet atgriež "dzīvību"kam aizmirstam. Un kas tas ir, tas atklājas pakāpeniski
Brian Selznick "Die Erfindung von Hugo Kabre"
Das Jugendbuch aus der "Kinderjury" in unseren Schulen(das Projekt zur Lesensforderung). Meine Interesse haben in diesem Buch die schwarzweißen Zeichnungen gefesselt, die paralell der Geschichte gingen oder haben die Geschichte ergänzt, wie die Filmszenen, worüber auch die Geschichte auch erzählt wird. Über die Geschichte der ersten Films.vielleicht deshalb ist der Titel des Buches ein wenig irrig. Weil Hugo nichts erfindet, sondern gibt "das Leben" dem, was vergessen ist. Und was das ist, enthüllt sich allmählich.
Attēls no:

Mistikas, mitoloģijas, kriminālromāna sajaukums. Likās, ka likšu malā, bet tomēr paveicu ceļojumu kopā ar galveno varoni līdz beigām.
Neil Gaimen "Die amerikanische Götter"
Die Mischung von Mystik, Mythologie, Krimi. Mir scheinte, dass ich dass buch zur Seite lege, ich habe doch die Reise mit dem Hauptheld bis zum Ziel gemacht.

Attēls no:
Hāleds Hoseini "Un kalni atbalsoja"
Brāļa un māsas stāsts, ko stāsta arī viņu dzīvēs iesaistītie cilvēki, kā arī Afganistānas dzīve un vēsture.
Haled Hosseini "Und die Berge wiederhallten"
Die Geschichte vom Bruder und von der Schwester, die auch andere in ihre Leben einbezogene Menschen erzählen, auch das Leben in Afghanistan und die Geschichte des Staates.

Attēls no:Novembis/November
Lūsinda Railija "Lavandu dārzs"/ The Light Behind the Window
Aizraujošs stāsts, noris mūsdienu Francijā un Anglijā, bet lai to atšķetinātu, tiek stāstīts par notikumiem 2.Pasaules kara laikā. Galvenā varone atrod sevi un savus tuviniekus, kā arī savu īsto otro pusīti.
Lucinda Riley "Lavandelgarten"
Eine spannende Geschichte, die in der heutigen Zeit in Frankreich und in England verläuft, aber um die loszuwickeln, wird auch über die Ereignisse im 2.Weltkrieg erzählt. Emilia findet sich selbst, ihre Verwandte und auch ihre echte zweite Hälfte.
Attēls no:

Deсembris/ Dezember
Literatūras žurnāls "Latvju teksti" Nr.7
Literaturmagazin
Attēls no:

 Decembris/ Dezember
Daniels Penaks "Cilvēkēdāju paradīze"
Sākot lasīt biju nelielā šokā, tad ieturēju mazu pauzīti lasīšanā, un tomēr pabeidzu. Grāmata manās rokās nebūtu nonākusi, bibliotēkā nebūtu izvēlējusies noteikti, ja tā nebūtu "Vecāku žūrijas 2014" sarakstā. Ļoti labi, kā noformulējot arī manas domas, ir pateikusi Iveta savā blogā Kā grāmata. Anotācija uz grāmatas pirmā iekšvāka patiesībā ir maldinoša, jā, humors un asprātība ir, bet notikumi lielveikala pasaule patiesībā ir šausminoši (to parāda izmeklēšanas atrisinājums).
Daniel Penak "Das Paradies der Menschenfresser"
Ein ironischer Detektiv, so konnte man das Buch nennen. So was würde ich freiwillig nicht aus dem Bücherregal wählen, aber da ich in der "Elternjury 2014" der Bücher bin, habe ich es gelesen, zwar mit einer Pause, aber doch bis zum Ende geschafft. Vielleicht deshalb, weil der Hauptgestallt recht positiv ist.
Attēls no:


Vilis Lācītis "Pamodināt Lāčplēsi"
Rakstnieka otrais darbs par latviešu celtnieku darba un dzīves gaitām. Aizrauj ar savu ironisko un dzīvo stāstījumu.
Vilis Lācītis "Lāčplēsis erwecken"(Lāčplēsis - Bärenreißer, der Gestalt vom lettischen Epos)
Die zweite Arbeit von dem Schriftsteller über das Leben und Arbeit der lettischen Bauarbeiter in London. Das Buch ist mit seiner ironischen und lebendigen Erzählung spannend.
Attēls no: