svētdiena, 2024. gada 14. janvāris

Pastmarku gads: burts (02/52) un vēl/ Briefmarkenjahr: Buchstabe (02/52) und noch

 gada 2. nedēļa, 2.uzdevums, 2.burts latviešu alfabētā. Jā, tātad - ā.

Die 2. Woche des Jahres, die 2. Aufgabe, der 2. Buchstabe im lettischen Alphabet. Ja, also auf Deutsch klingt wie ah [a:].

Arī izsauksmes vārds. Lieto, lai izteiktu dažādas runātāja izjūtas (izbrīnu, pārsteigumu, sajūsmu, nepatiku u. tml.). Latviešu valodā nav daudz vārdu, kas sākas ar šo burtu. Piemēram, ābols, ārsts, ābece, kuriem izcelsme ir ģermāņu valodā, bet āre - varētu būt senāks indoeiropiešu vārds, taču āzis - no kaimiņu lietuviešu ožys (baltiešu grupas). Ak, derētu pārlasīt latviešu valodas etimoloģijas lekciju pierakstus.

Auch das Ausrufewort. Es wird gebraucht, um die Gefühle des Sprechers auszusagen (das Erstaunen, die Überraschung, die Begeisterung, das Missfallen usw.)

In der lettischen Sprache gibt es nicht viele Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen. Aber ābols - der Apfel, ārsts - der Arzt, ābece - das Abc-Buch, die aus germanischen Sprachen stammen, aber āre - das Gefilde könnte ein älteres indoeuropäisches Wort sein, doch āzis - ožys - der Ziegenbock aus der Nachbarsprache  - litauischen Sprache, die auch zu der baltischen Gruppe gehört, wie Lettisch, aber älter ist. Ach, wo meine Studiennachschreiben der Vorlesungen in der lettischen Etymologie sind?

Tā kā rokdarbu žurnālā Lena 07/03 bija tik skaists jūnija alfabēts ar rozītēm, tad, protams, izšuvu vēl pāris burtus. DMC zaļais melanžētais diedziņš 4045.

Da im Handarbeitsmagazin Lena 03/07 so ein schönes Junialphabet mir Rosen es gab, so, natürlich, habe ich noch ein paar Buchstaben ausgestickt. Der grüne Garn - DMC Melange 4045.


Pēc ziņas publicēšanas ar interesi paskatīšos pie Zuzannes blogā https://nahtlust.de/, kādas pastmarkas šonedēļ ir "izdevušas" citas rokdarbnieces. Un tad došos meklēt dzejoli, kas jāizlasa, lai varētu izveidot 3.nedēļas pastmarku.
Nach meiner Blogpost schaue ich mit Interesse bei Susanne im Blog https://nahtlust.de/, welche Briefmarken haben in dieser Woche die anderen Handarbeiterinnen "herausgegeben". Und dann begebe ich mich nach der Suche vom Gedicht für die Aufgabe der 3. Woche!
*******
Un vēl. Und noch.
Sašuvu dāvanai Ziemassvētkos radu meitenītei naktstkrekliņu. Diemžēl izrādījās par mazu kakla izgriezums. Nācās pielabot. Ja būtu bijis tieši laikā, tad foto te nebūtu nonācis...
Ich habe als Weihnachtsgeschenk für ein Mädchen in der Verwandtschaft ein Nachtkleidchen genäht. Es stellte leider aus, dass der Halsausschnitt zu klein ist. So habe ich es repariert. Wenn es richtig gewesen wäre, dann gäbe es hier kein Foto...
Esmu atsākusi vienu adījumu, kas jau ilgu laiku bija nolikts malā. Bet rezultāts būs pavisam cits un citai.
Ich habe mit einer Strickarbeit begonnen, die schon längst zur Seite gelegt war. Das Ergebnis wird jetzt ganz anders und für eine Andere sein.
 
*******

Mans ziemas puķu dārziņš uz palodzes. Aiz loga todien bija -24 grādi. Hiacintei būs vēl divi ziedkāti.
Mein Winterblumengarten auf dem Fensterbrett. Hinter dem Fenster gab es an dem Tag -24 Grad Celsius. Die Hyazinthe hat noch zwei Blütenstengel.
******
Pievienojos niwibo blogā mēneša uzdevumam "Alles auf Angang" - "Viss ir sĀkumĀ".
Ich bin auch bei niwibo bei "Alles auf Anfang!"  dabei.

svētdiena, 2024. gada 7. janvāris

Jauns../ Neues..

 ..gads, jauns projekts.

..Jahr, neues Projekt.

Patiesībā jaunā gada pirmajā ziņā biju domājusi parādīt apsveikuma kartītes, ko esmu saņēmusi no vēstuļdraugiem un skolēniem, parunāt par darbiem, kas ir procesā, par atlasītajiem diedziņiem jauniem izšūšanas darbiņiem. Bet.. paskatījos un palasīju citus blogus, un pie Monikas blogā naehoma-moni uzzināju, ka Zuzanne blogā nahtlust ir izsludinājusi projektu Pastmarku gads 2024, kurā var radoši izpausties pastmarkas formātā par 52 tēmām - katrai nedēļai viena. Nu ko, vēstules, pastmarkas - tā ir mana pasaule. Izaicinājumu pieņemu un pirmā pastmarka ir gatava.

In der Wirklichkeit hatte ich vor in meinem ersten Blogpost von neuem Jahr die Weihnachtskarten zu zeigen, die ich von meinen Brieffreunden und Schülern bekommen habe, über meine WIP, über die gesammelten Garne für die neuen Arbeiten zu sprechen. Aber.. ich habe in anderen Blogs geschaut und gelesen, und bei Monika im Blog naehoma-moni habe ich erfahren, dass Susanne im Blog nahtlust 2024 -  das Jahr der Briefmarke ausgerufen hat. Im Projekt kann man kreativ im Briefmarkenformat über 52 Themen etwas sagen - für jede Woche ein Thema entwickeln. Nun, die Briefe, die Briefmarken - das ist meine Welt. Die Herausforderung habe ich angenommen und die erste Briefmarke ist fertig.

Bet visu pēc kārtas. Vispirms Ziemassvētku kartītes. 

Aber Alles Reihe nach. Zuerst die Weihnachtskarten.

Pirmās nedēļas tēma - tikai viena līnija. Ja jau pie rokas izšujamais audums un diegi, tad - krustdūrienu līnija. Krāsas pieskaņotas šim aukstajām ziemas dienām.
Das Thema der ersten Woche - nur eine Linie. Wenn ich den Stoff und die Garne für meine neuen Arbeiten bereit habe, dann - eine Kreuzstichlinie. Die Farben sind diesen kalten Wintertagen angepasst.
Pastmarka tiešām ir tikpat liela jeb maza kā īstā pastmarka. Šeit dažas, kas gaida vietu uz pirmo vēstuļu aploksnēm, ko rakstīšu šogad.
Die Briefmarke ist wirklich so groß oder so klein wie eine echte Briefmarke. Hier einige, die auf den Platz auf den Briefumschlagen von den ersten Briefe, die ich in diesem Jahr schreibe, warten.
Izejmateriāls nākamajām pastmarkām ir sagādāts - izšūšanas audumu atlikumu gabaliņi. Ideja otrajai pastmarkai arī ir.
Der Rohstoff für die nächsten Briefmarken ist besorgt, die Reste von Ausstickstoffen. Die Idee für die zweite Briefmarke habe ich auch.

Pirms pāris gadiem iesaistījos Zuzannas adatu grāmatiņu projektā.. Tas man sagādāja lielu prieku, kaut gan sašuvu un izveidoju tikai dažas.
Bei Susanne gab es vor ein paar Jahren ein Nadelbriefjahr. Das hat mir Spaß gemacht, obwohl ich nur einige Nadelbriefe genäht und gestaltet habe.