svētdiena, 2017. gada 26. novembris

2xBINGO

Tātad rudens rokdarbu bingo beidzu ar 2 BINGO!
Also beende ich das Herbsthandarbeitenbingo mit 2 BINGO!
Pēdējie lauciņi
 - kaut ko salāpīt vai salabot
Mani ziedu svārki jau labu laiku gaidīja, kad es izārdīšu pairušo svārku apmali un nošūšu. Tad nu pateicoties spēlei saņēmos.
Die letzten Felder
- etwas flicken oder reparieren
Mein Blumenrock wartete schon lange darauf, als ich auseindergegangenen Rand aufrenne und neue Naht abnähe. So dank dem Spiel habe ich mich zusammengenommen.

 - uztaisīt kaut ko miglas pelēku
Staigājot gar tējas sēnes burku, biju novērojusi, ka vāciņš nav īsti labs - ik pa laikam mainījām papīra salveti, kas krita nost. Tātad vāciņam bija jābūt elpojošam. Zināju, ka man ir šāda pelēka kanva, no kā es varētu pašūt vāciņu. Bet - atverot audumu maisiņu, atradu, ka man ir šis auduma gabaliņš ar izšuvumu. Apšuvu maliņu ar slīpā diega lentīti un tad piešuvu mežģīnīti.
- etwas Nebelgraues handarbeiten
Immer, wenn ich an mein Glas mit Teepilz vorbeiging, dachte, dass es einen besseren Deckel bräuchte, wir haben die Papierserviete gewechselt, die herunterfiel. Also der Dechel sollte atmend sein. Ich wusste, dass ich einen grauen Stoff habe, daraus ich den Deckel nähen könnte. Aber - als ich den Stoff gefunden hatte, fand ich ein Stück dieses Stoffes mit dem Ausstichmotiv. Den  Saum habe ich mit Schrägband genäht, dann habe ich die Spitze angenäht.


2xBINGO
1.bingo- Bingo 1
1 - etwas für einen lieben Menschen tun
2 - etwas mit Papier machen
3 - etwas für sich selbst tun
4 - etwas Nebelgraues handarbeiten
5 - ein großes Projekt in Angriff nehmen
2.bingo/ Bingo 2
1 - etwas sticken
2 - mit anderen gemeinsam kreativ sein
3 - etwas für sich selbst machen
4 - etwas flicken oder reparieren
5 - ein UFO beenden
Spēlē piedalījos ar lielu prieku. Darbus speciāli spēlei neplānoju, bet izspēlēju to, ko pašlaik darīju, izņemot pēdējos divus lauciņus. Par tiem piedomāju, lai izspēlētu, bet arī centos pielāgot, kas šobrīd nepieciešams. Visu izspēlēto lauciņu apraksti iepriekšējās ziņās.
Am Spiel habe ich mit großer Freude teilgenommen. Die Handarbeiten habe ich nicht speziell geplant, aber mit aktuellen Arbeiten ausgespielt, außer der zwei letzten Felder. Darüber habe ich nachgedacht, um sie zu spielen, aber versuchte auch anpassen, was nützlich wäre. Beschreibungen allen ausgespielten Felder in vorherigen Posten.
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/finisa-taisne-in-der-finischrunde.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/jauna-dzives-gada-darbi-die-arbeiten.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/11/pa-druscinai-ein-klein-wenig.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/10/spele-turpinas-das-spiel-geht-weiter.html
https://ritagrin.blogspot.com/2017/09/rudens-rokdarbi-spele-un-labie-darbi.html
sestdiena, 2017. gada 25. novembris

Finiša taisnē/ In der Finischrunde

Turpinu spēlēt rokdarbu bingo!
Ich spiele Handarbeitsbingo weiter!
- iesākt jaunu lielu rokdarbu (izšuvums izmēra ziņā varbūt nebūs tik ļoti liels  - 156x200 krustiņi, bet tā kā šuju uz smalkāka auduma nekā ieteikts, un ir 22 krāsas, no kurām 12 ir jauktās, kā arī 3 dažāda biezuma krustiņi - gan  ar vienu diegu, gan diviem, gan trīs un noslēgumā atpakaļdūriens - gana daudz, tātad darbs būs LIELS)
- rokdarboties, dzerot karstu šokolādi (jāatzīstas, ka šokolāde kā dzēriens man tik labi neiet pie sirds, tad labāk tīra manta,  un tad es atcerējos, vēl manā jaunībā Jēkabpilī - tolaik Ļeņina ielā ( šobrīd, protams, Brīvības iela) bija kafejnīca, kur gatavoja karstu šokolādi un tur bija garšīgas magoņmaizīes, arī ejot gar šo kafejnīcu varēja našķoties no smaržas vien),
- ein großes Projekt in Angriff nehmen (die Aussticharbeit wird vielleicht nicht so groß nach dem Maß sein - 156x200 Kreuzstiche, da ich aber auf feinerem Stoff  sticke als vorgeschlagen ist, und man muss 22 Farben verwenden, von denen 12 gemischte sind, auch drei Kreuzstichdicken - mit einem Garn, mit zwei Garnen, mit drei Garnen und dann am Ende noch Backstitch - genügend viel, also die Arbeit wird GROß sein)
 - bei heißer Schokolade handarbeiten (ich muss gestehen, die Schokolade als Getränk ist nicht so meins, lieber dann essen, aber hier kam mir die Erinnerung über ein Cafe aus meiner Kindheit und noch Jugend, die in meiner Kreisstadt war, da wurde heiße Schokolade vorbereitet und da gab es schmackhafte Mohnbrötchen, auch wenn mein am Cafe vorbei ging, konnte man sogar nur vom Duft sich naschen),
 - kaut ko darīt ar papīru - noformēju dāvanu maisiņu, gaviļnieks ir viens, vārda dienas gandrīz nedēļas intervālā, šeit var runāt arī par reciklēšanas darbiņu ;)
- etwas mit Papier machen, und hier sind zwei Arbeiten 
- ich habe Geschenkbeutel gestaltet, das Namenstagskind ist ein, abet mit zwei Namen, die beide fast in einer Woche sind, hier kann ich auch über Recycling sprechen ;)

 - noformēju apsveikuma kartiņu, izmantoju jau iepriekš izšūtu rozīti - tagad pienāca laiks to izmantot - vēl novembra jubilārei.
- ich habe eine Grußkarte gestaltet, mit einem vorher gesticktem Röschen - jetzt kam die Zeit es zu verwenden - für ein Novemberkind.

Spēle ir izgājusi finiša taisnē. Varētu izveidoties trīs BINGO, bet būs, ļoti ceru, vismaz viens. Bet - kā jūs domājat, kurš?
Das Spiel geht in die Finischrunde. Man könnte drei BINGO sich bilden, aber, es wird, hoffentlich wenigstens eins sein. Aber, was meint ihr - welches?

trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Jaunā dzīves gada darbi/ Die Arbeiten des neuen Lebensjahres

Mans sārtais eņģelis - tikko pabeigts, vēl priekšā vanna un gludināšana. Ilgi tapa, no pagājušās vasaras(2016), ar lielām pauzēm, tāpēc var nosaukt par NLO.
Mein rosaroter Engel  - eben beendet, noch stehen das Waschen und Bügeln vor. Er wurde lange Zeit ausgestickt, vom vorigen (2016) Sommer, mit langen Pausen deshalb kann man ihn als UFO nennen.
Pēdējā ceļojuma laikā lielais kosmētikas maciņš "nobeidzās". Gribēju līdzīgu modeli vecajam, bet bija problemātiski izmantot piegrieztnei vecās detaļas. Tāpēc šuvu pēc reiz jau izmantotas Lapika  piegrieztnes. Toties rāvējslēdzējs noderēja. 
Bei der letzten Reise hat meine Kulturtasche für Kosmetik kaputt gegangen. Ich möchte die neue ähnlich der alten nähen, aber es war problematisch die Teile der alten Tasche für den Schnittmuster zu verwenden. Deshalb habe ich nach dem mal genutzten Lapika Model genäht. Der Reisverschluss taugte ja.
*******
Bingo spēlē varēju nosvītrot vēl divus lauciņus:
- kaut ko sev pagatavot (jaunais maciņš),
- pabeigts NLO
Im Bingospiel konnte ich noch zwei Feldern streichen:
- etwas für sich selbst machen,
- ein UFO beenden.sestdiena, 2017. gada 18. novembris

18.11.2017.

Krāsu proporcijas pielāgotas zemeņu proporcijām :)
Grüße zum Staatsgeburtstag! Die Farbenproportionen sind den Erdbeerenproportionen angepast :)

otrdiena, 2017. gada 14. novembris

Pa drusciņai/ Ein klein wenig

Ir tik laba sajūta, domājot par savu dzimšanas dienu, gatavot dāvaniņas citiem. Turpināju adīt steidzīgajiem bērniņiem, bet nedarīju to viena pati. Manam aicinājumam pievienojās vēl dažas kolēģes.
Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich an mein Geburtstag denke und dabei die Geschenke für Andere machen kann. Ich habe weiter für Frühchen gestrickt, aber ich habe das nicht alleine gemacht. Meinem Ruf haben einige meine Kolleginnen gehorcht.

Zeķītes paslēpušās cepurītēs. :) Die Söckchen spielen Verstecken in den Mützchen. :)
Mūsu kopīgais veikums - 11 komplektiņi, 1 kokons un + cepurīte!
Unsere gemeinsame Arbeit - 11 Kompletts, 1 Kokon und + ein Mützchen!
Mans sārtais eņģelis arī pamazām top, te palīdz iesaistīšanās Otrās Elpas projektā mūsu lapiņā krustduriens.lv.
Mein rosaroten Engel entsteht auch langsam, hier hift die Teilnahme am Projekt der Zweite Atem in unserem Forum krustduriens.lv
Speciāli nedomāju, kā es varētu izspēlēt rokdarbu bingo spēles lauciņus, tie atklājas paši, kad ir paveikts kāds darbiņš.
Tātad:
- radoša darbošanās kopā ar kolēģēm - adīšana steidzīgajiem bērniņiem,
- adīju arī Mārtiņdienas vakarā,
- kaut ko arī izšuvu.
Ich denke nicht so speziell daran, wie könnte ich die Spielfelder im Handarbeitsbingo ausspielen, sie öffnen sich selbst, wenn ich eine Arbeit gemacht habe. Also:
- mit anderen gemeinsam kreativ sein - die Strickarbeiten für die Frühchen,
- am Martinstagabend habe ich die kleinen Söckchen gestrickt,
- etwas sticken.